Jump to content

Małe poprawki silnika [SoC]


Recommended Posts

Na chwilę obecną temat jest skierowany do nowicjuszy. Tutaj będą zebrane gotowe rozwiązania dot. grzebania w kodach źródłowych silnika SoC. Właściwie zapraszam wszystkich do przyłączenia się.

 

TWORZENIE CALLBACK'ÓW DLA AKTORA NA PRZYKŁADZIE CALLBACK'A DŹGNIĘCIA NOŻEM:

Spoiler

Callback - to funkcja, która jest wywoływana przy określonej akcji, np. naciśnięcie klawisza, wystrzał z broni, śmierć aktora, itd.

Tworzenie takiego callback'a nie jest trudne. Rozważmy przykład tworzenia callback'ów na ciosy nożem na PPM i LPM. Żadne argumenty nie zostaną tu przekazane, tylko wywołanie funkcji przy ciosie. Więc.

1. W pliku WeaponKnife.cpp dodajemy na początek pliku po wszystkich include'ach jeszcze 4 include'y potrzebne dla callback'ów aktora:

#include "pch_script.h"
#include "script_callback_ex.h"
#include "script_game_object.h"
#include "alife_object_registry.h"

2. Dalej szukamy: void CWeaponKnife::switch2_Attacking (u32 state) i po:

m_pHUD->animPlay(random_anim(mhud_attack),    FALSE, this, state);

piszemy:

g_actor->callback(GameObject::eKnifeAttackOne)();

 

Analogicznie po:

m_pHUD->animPlay(random_anim(mhud_attack2),    FALSE, this, state);

piszemy:

g_actor->callback(GameObject::eKnifeAttackTwo)();

3. Nasze callback'i trzeba zarejestrować:

- w pliku: game_object_space.h dodajemy do listy callback'ów analogicznie na koniec:

eKnifeAttackOne,
eKnifeAttackTwo,

w script_game_object_script.cpp analogicznie jak u innych callback'ów dodajemy na koniec:

value("knife_attack_one", int(GameObject::eKnifeAttackOne) ),
value("knife_attack_two", int(GameObject::eKnifeAttackTwo) )

Warto tutaj trochę wyjaśnić: w cudzysłowie jest ten identyfikator, który rejestrujemy w bind_stalker.script. Rejestracja callback'a w bind_stalker.script.

 

Do funkcji:

function actor_binder:net_destroy()

dodajemy:

function actor_binder:reinit()

dodajemy też:

self.object:set_callback(callback.knife_attack_one, self.knife_attack_one, self)
self.object:set_callback(callback.knife_attack_two, self.knife_attack_two, self)

I dodajemy funkcje, które będą wywoływane po wykonaniu callback'a:

function actor_binder:knife_attack_one()
news_manager.send_tip(db.actor, "Cios LPM") --wiadomość dla testu
end
function actor_binder:knife_attack_two()
news_manager.send_tip(db.actor, "Cios PPM") --wiadomość dla testu
end

 

 

TWORZENIE FUNKCJI SORTUJĄCEJ PRZEDMIOTY NA PASIE:

Spoiler

Wiele ludzi spotkało się z funkcją iterate_inventory, która sortuje cały ekwipunek i dla każdego wywołuje funkcję. Jeśli potrzebujemy posortować wszystkie przedmioty na pasie, aby sprawdzić, czy jest tam jakiś przedmiot lub nie, można oczywiście, posortować cały ekwipunek i sprawdzać dla każdego przedmiotu na pasie czy on jest czy go nie ma. Ale można też stworzyć oddzielną funkcję, która będzie sortować tylko przedmioty na pasie.

 

1. W pliku: script_game_object_script3.cpp szukamy iterate_inventory i analogicznie robimy wariant dla pasa:

.def("iterate_inventory",    &CScriptGameObject::IterateInventory)
.def("iterate_belt",       &CScriptGameObject::IterateBelt)

 

Teraz w script_game_object.h rejestrujemy naszą funkcję:

void     IterateInventory  (luabind::functor<void> functor, luabind::object object);
void     IterateBelt   (luabind::functor<void> functor, luabind::object object);

 

I na koniec, w pliku script_game_object_inventory_owner.cpp dodajemy samą funkcję.

Znajdziecie funkcję dla inwentarza, zróbcie również.

void CScriptGameObject::IterateBelt  (luabind::functor<void> functor, luabind::object object)
{
  CInventoryOwner      *inventory_owner = smart_cast<CInventoryOwner*>(&this->object());
  if (!inventory_owner) {
    ai().script_engine().script_log    (ScriptStorage::eLuaMessageTypeError,"CScriptGameObject::IterateBelt non-CInventoryOwner object !!!");
    return;
  }

  TIItemContainer::iterator  I = inventory_owner->inventory().m_belt.begin();
  TIItemContainer::iterator  E = inventory_owner->inventory().m_belt.end();
  for ( ; I != E; ++I)
    functor        (object,(*I)->object().lua_game_object());
}

Jak widzicie, różnica tutaj jest tylko w tym, że przedmioty są sortowane nie wszystkie, a tylko te, które są na pasie: tak jak zamiast m_all, używamy m_belt.

Jak wykorzystać w skryptach:
Używa się tak samo, jak funkcji iterate_inventory.

 

POPRAWKA NA WYŚWIETLANIE ZIELONYM KOLOREM PRZECZYTANYCH NOTATEK W DZIALE PDA "DZIENNIK" BY LVG_BREST:

Spoiler

1) UIDiaryWnd2.cpp:

void CUIDiaryWnd::LoadJournalTab (ARTICLE_DATA::EArticleType _type)
{
delete_data (m_ArticlesDB);

m_UILeftWnd->AttachChild (m_SrcListWnd);
m_SrcListWnd->Show (true);

m_UIRightWnd->AttachChild (m_DescrView);
m_DescrView->Show (true);

if(Actor()->encyclopedia_registry->registry().objects_ptr())
{
ARTICLE_VECTOR::const_iterator it = Actor()->encyclopedia_registry->registry().objects_ptr()->begin();
for(; it != Actor()->encyclopedia_registry->registry().objects_ptr()->end(); it++)
{
if (_type == it->article_type)

{
// Исправление отображения зеленым цветом прочитанных записей в дневнике КПК
AddDiaryArticle(it->article_id, it->readed);

}
}
}
g_pda_info_state &= !pda_section::journal;

}

void CUIDiaryWnd::OnSrcListItemClicked (CUIWindow* w,void* p)
{
CUITreeViewItem* pSelItem = (CUITreeViewItem*)p;
m_DescrView->Clear ();
if (!pSelItem->IsRoot())
{
CUIEncyclopediaArticleWnd* article_info = xr_new<CUIEncyclopediaArticleWnd>();
article_info->Init ("encyclopedia_item.xml","encyclopedia_wnd:objective_item");
article_info->SetArticle (m_ArticlesDB[pSelItem->GetValue()]);
m_DescrView->AddWindow (article_info, true);

// Исправление отображения зеленым цветом прочитанных записей в дневнике КПК
if (!pSelItem->IsArticleReaded())
{
if(Actor()->encyclopedia_registry->registry().objects_ptr())
{
for(ARTICLE_VECTOR::iterator it = Actor()->encyclopedia_registry->registry().objects().begin();
it != Actor()->encyclopedia_registry->registry().objects().end(); it++)
{
if (ARTICLE_DATA::eJournalArticle == it->article_type &&
m_ArticlesDB[pSelItem->GetValue()]->Id() == it->article_id)
{
it->readed = true;
break;
}
}
}
}
}
}

Pod koniec UIDiaryWnd2.cpp dopisać:

// Poprawka na wyświetlanie zielonym kolorem przeczytanych notatek w dzienniku PDA
void CUIDiaryWnd::AddDiaryArticle(shared_str article_id, bool bReaded)
{
m_ArticlesDB.resize(m_ArticlesDB.size() + 1);
CEncyclopediaArticle*& a = m_ArticlesDB.back();
a = xr_new<CEncyclopediaArticle>();
a->Load(article_id);

CreateTreeBranch(a->data()->group, a->data()->name, m_SrcListWnd, m_ArticlesDB.size()-1,
m_pTreeRootFont, m_uTreeRootColor, m_pTreeItemFont, m_uTreeItemColor, bReaded);
}

 

2) UIDiaryWnd.h:

void UnloadNewsTab ();
void LoadNewsTab ();
void Reload (EDiaryFilter new_filter);
// Poprawka na wyświetlanie zielonym kolorem przeczytanych notatek w dzienniku PDA
void AddDiaryArticle (shared_str, bool bReaded);

 

 

TWORZENIE NOWEGO SLOTU:

Spoiler

W tej części użyto rewizji z XP DEV, ponieważ zostały tam przeprowadzone prace nad slotami. Jeśli ktoś korzysta z innej wersji źródeł, mogą być różnice.

 

Tworzymy slot dla drugiego detektora:

W UIInventoryWnd.cpp po:

m_pUISlotQuickAccessList_3   = xr_new<CUIDragDropListEx>(); AttachChild(m_pUISlotQuickAccessList_3); m_pUISlotQuickAccessList_3->SetAutoDelete(true);
xml_init.InitDragDropListEx   (uiXml, "dragdrop_slot_quick_access_3", 0, m_pUISlotQuickAccessList_3);
BindDragDropListEnents    (m_pUISlotQuickAccessList_3);

dodajemy:

m_pUIDetAdvList   = xr_new<CUIDragDropListEx>(); AttachChild(m_pUIDetAdvList); m_pUIDetAdvList->SetAutoDelete(true);
xml_init.InitDragDropListEx  (uiXml, "dragdrop_slot_det_adv", 0, m_pUIDetAdvList);
BindDragDropListEnents  (m_pUIDetAdvList);

 

Po:

m_slots_array[SLOT_QUICK_ACCESS_3] = m_pUISlotQuickAccessList_3;

dodajemy:

m_slots_array[DET_ADV_SLOT]     = m_pUIDetAdvList;

 

W UIInventoryWnd.h po:

CUIDragDropListEx*  m_pUISlotQuickAccessList_3;

dodajemy:

CUIDragDropListEx* m_pUIDetAdvList;

 

W pliku uiinventorywnd2.cpp od razu po:

_itm      = m_pInv->m_slots[SLOT_QUICK_ACCESS_3].m_pIItem;
if(_itm)
{
  CUICellItem* itm  = create_cell_item(_itm);
  m_pUISlotQuickAccessList_3->SetItem (itm);
}

dodajemy:

_itm        = m_pInv->m_slots[DET_ADV_SLOT].m_pIItem;
if(_itm)
{
  CUICellItem* itm  = create_cell_item(_itm);
  m_pUIDetAdvList->SetItem (itm);
}

 

Po:

m_pUISlotQuickAccessList_3->ClearAll  (true);

dodajemy:

m_pUIDetAdvList->ClearAll  (true);

 

W pliku UIInventoryWnd3.cpp po:

case INVENTORY_TO_SLOT15_ACTION:
  CurrentIItem()->SetSlot(SLOT_QUICK_ACCESS_3);
  break;

dodajemy:

case INVENTORY_TO_SLOT16_ACTION:
  CurrentIItem()->SetSlot(DET_ADV_SLOT);
  break;

 

W pliku inventory_space.h po:

#define SLOT_QUICK_ACCESS_3 15

dodajemy:

#define DET_ADV_SLOT    16

 

Również wnosimy zmiany w slots_total. Numer musi być o jeden większy niż numer ostatniego slotu. W naszym przypadku będzie to wyglądało tak:

#define SLOTS_TOTAL   17

 

W pliku UIMessages.h po:

INVENTORY_TO_SLOT15_ACTION,

piszemy:

INVENTORY_TO_SLOT16_ACTION,

 

Teraz pozostało tylko zarejestrować nam, nowy slot w plikach konfiguracyjnych gry, analogicznie do pozostałych.

inventory_new.xml i w inventory_new_16:

<dragdrop_slot_det_adv x="581" y="673" width="100" height="50" cell_width = "48" cell_height="50" rows_num="1" cols_num="2" custom_placement="0" show_grid = "0"/>

 

I w system.ltx:

slot_persistent_1 = false ;нож 0
slot_persistent_2 = false ;пистолет 1
slot_persistent_3 = false ;автомвт 2
slot_persistent_4 = true ;гранаты 3
slot_persistent_5 = false ;бинокль 4
slot_persistent_6 = true ;болт 5
slot_persistent_7 = false ;костюм 6
slot_persistent_8 = false ;пда 7
slot_persistent_9 = false ;детектор 8
slot_persistent_10 = false ;фонарь 9
slot_persistent_11 = true ;артефакт 10
slot_persistent_12 = false ;шлем 11
slot_persistent_13 = false ;яч1 12
slot_persistent_14 = false ;яч2 13
slot_persistent_15 = false ;яч3 14
slot_persistent_16 = false ;яч4 15
slot_persistent_17 = false ;детектор 2 16

 

 

NOWE PARAMETRY DLA PANCERZY:

Spoiler

W CoP niektóre modyfikacje pancerzy zwiększają szybkość regeneracji zdrowia, energii, itd. W oryginalnym SoC jest parę unikalnych pancerzy, w których jest parametr health_restore_speed, ale oczywiście on nie działa. Dodać te parametry można bardzo łatwo:

CustomOutfit.cpp po:

m_HitTypeProtection[ALife::eHitTypePhysicStrike]= READ_IF_EXISTS(pSettings, r_float, section, "physic_strike_protection", 0.0f);

dodajemy:

m_fHealthRestoreSpeed = READ_IF_EXISTS(pSettings, r_float,  section, "health_restore_speed",  0.0f );
m_fRadiationRestoreSpeed  = READ_IF_EXISTS(pSettings, r_float,  section, "radiation_restore_speed", 0.0f );
m_fSatietyRestoreSpeed = READ_IF_EXISTS(pSettings, r_float,  section, "satiety_restore_speed",  0.0f );
m_fPowerRestoreSpeed = READ_IF_EXISTS(pSettings, r_float,  section, "power_restore_speed",   0.0f );
m_fBleedingRestoreSpeed = READ_IF_EXISTS(pSettings, r_float,  section, "bleeding_restore_speed", 0.0f );

Od razu warto zwrócić uwagę, że jeżeli w pliku konfiguracyjnym będzie brakować jednego z nowych parametrów, to jego wartość będzie równa 0.0. Idziemy dalej.

 

W pliku CustomOutfit.h po:

public:
  float    m_additional_weight;
  float    m_additional_weight2;

dodajemy:

float       m_fHealthRestoreSpeed;
float       m_fRadiationRestoreSpeed;
float       m_fSatietyRestoreSpeed;
float       m_fPowerRestoreSpeed;
float       m_fBleedingRestoreSpeed;

Teraz te parametry są czytane, ale na razie nie są wykorzystywane.

 

Dla ich użycia w Actor.cpp po, np.:

float  CActor::HitArtefactsOnBelt (float hit_power, ALife::EHitType hit_type)
{
  float res_hit_power_k = 1.0f;
  float _af_count  = 0.0f;
................................................................................
  res_hit_power_k  -= _af_count;
  return   res_hit_power_k * hit_power;
}

dodajemy:

#define OUTFIT_UPDATE_TIME 0.100f

#include "CustomOutfit.h"

void CActor::UpdtateOutfitInSlot()
{
  static float update_time = 0;

  float f_update_time = 0;

  if(update_time<OUTFIT_UPDATE_TIME)
  {
 update_time += conditions().fdelta_time();
 return;
  }
  else
  {
 f_update_time  = update_time;
 update_time = 0.0f;
  }

  CCustomOutfit* outfit = GetOutfit();
 if(outfit)
 {
  conditions().ChangeBleeding(outfit->m_fBleedingRestoreSpeed*f_update_time);
  conditions().ChangeHealth(outfit->m_fHealthRestoreSpeed*f_update_time);
  conditions().ChangePower(outfit->m_fPowerRestoreSpeed*f_update_time);
  conditions().ChangeSatiety(outfit->m_fSatietyRestoreSpeed*f_update_time);
#ifndef OBJECTS_RADIOACTIVE // alpet: отключается для избежания двойного хита
  conditions().ChangeRadiation (outfit->m_fRadiationRestoreSpeed*f_update_time);
#endif
 }

}

 

Teraz po:

//dla właściwości artefaktów, znajdujących się na pasie
UpdateArtefactsOnBelt   ();

dodajemy:

UpdtateOutfitInSlot     ();

 

Teraz w Actor.h po:

//właściwości artefaktów
virtual void UpdateArtefactsOnBelt  ();
virtual void MoveArtefactBelt (const CArtefact* artefact, bool on_belt);
virtual float HitArtefactsOnBelt (float hit_power, ALife::EHitType hit_type);
const xr_vector<const CArtefact*>& ArtefactsOnBelt() {return m_ArtefactsOnBelt;}

dodajemy:

//parametry pancerza
virtual void UpdtateOutfitInSlot  ();

 

 

PRZYPISYWANIE SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH DO SKRYPTÓW, KTÓRE MOŻNA ZMIENIAĆ W MENU GŁÓWNYM:

Spoiler

Stworzymy przycisk, który będzie można z łatwością zmieniać w opcjach, a po naciśnięciu będzie wywoływana funkcja ze skryptu.

W pliku: ActorInput.cpp po:

#include "../../build_config_defines.h"

dodajemy:

#include "pch_script.h"
#include "InventoryOwner.h"
#include "script_game_object.h"
#include "script_game_object_impl.h"

Nie wiadomo czy są potrzebne wszystkie 4 include'y, ale na wszelki wypadek lepiej napisać wszystkie 4.

 

Również np. po:

case kCROUCH_TOGGLE:
 {
  g_bAutoClearCrouch = !g_bAutoClearCrouch;
  if (!g_bAutoClearCrouch)
  mstate_wishful |= mcCrouch;

 }break;

dodajemy:

case kCLOCK:
 {
 luabind::functor<void>  clock_key;
 if (ai().script_engine().functor("gz_items_hud.clock_key",clock_key))
 clock_key();
  }break;

Jak widzicie, jest tutaj przycisk wyświetlenia godziny. "gz_items_hud.clock_key" to skrypt i funkcja, które zostały wywołane po naciśnięciu przycisku.

 

Teraz w pliku key_binding_registrator_script.cpp w:

class_<enum_exporter<EGameActions> >("key_bindings")
  .enum_("commands")
  [

analogicznie do pozostałych dodajemy:

value("kCLOCK",      int(kCLOCK)),

Jeśli będziecie dodawać na koniec, to nie zapomnijcie usunąć przecinka na końcu linijki.

 

Potem w pliku: xr_level_controller.cpp dodajemy analogicznie do pozostałych:

{ "clock",     kCLOCK     ,_sp},

Prawdopodobnie _sp odnosi się do trybu jednego gracza, _both do obydwu, a _mp do wieloosobowego. Nie wiadomo, trzeba to sprawdzić.

 

Teraz w xr_level_controller.h dodajemy:

kCLOCK,

do innych przycisków.

 

Nawiasem mówiąc takim sposobem, jeśli jest to potrzebne, można zamienić jakąś silnikową akcję na skryptową. Po prostu szukamy case kPOTRZEBNY_PRZYCISK: i zmieniamy "potrzebny" na swój.

I to wszystko, przycisk w silniku jest. Przechodzimy do konfiguracji.

 

Plik u\ui_keybinding.xml dodajemy do żądanej grupy przycisków:

<command id="kb_clock"      exe="clock"/>

Teraz w test\rus\ui_st_keybinding.xml:

<string id="kb_clock">
<text>Zegar</text>
</string>

 

Jeśli chcecie, aby domyślnie przycisk był już ustawiony, szukamy pliku default_controls.ltx w folderze config, skąd są brane dane o tym, jaki przycisk na jakie działanie ustawić przy tworzeniu przez grę pliku user.ltx.

Po prostu piszemy:

bind clock kC

Funkcja w skrypcie jest najzwyklejsza:

--//*** Zegar na ręce
function clock_key() -- wywołuje się z silnika po naciśnięciu przycisku zegar
--działanie po naciśnięciu przycisku
end

I to wszystko. Nie sprawdzano, co będzie jeśli skrypta lub funkcji nie ma.

 

PRZYWRÓCENIE FUNKCJI ODRADZANIA ARTEFAKTÓW PO ZADZIAŁANIU ANOMALII (AUTOR: BAK):

Spoiler

Źródło: https://disk.yandex.ru/d/LYCNOX-buFd7a

Dodano parametry dla anomalii:

; ustawienia online spawnu

spawn_blowout_artefacts = on ; główny przełącznik możliwości respawnu
artefact_spawn_probability = 0.05 ;prawdopodobieństwo, że podczas działania anomalii pojawi się artefakt

; dodane przez ?
birth_on_death_probability = 0.2 ; prawdopodobieństwo pojawienia się artefaktu po śmierci mutanta/NPC w anomalii
birth_on_torn_probability = 0.5 ; prawdopodobieństwo pojawienia się artefaktu po rozerwaniu ciała

birth_on_nonalive = true ; możliwość pojawienia się po działaniu na przedmiot
birth_on_alive = true ; możliwość pojawienia się po działaniu na żywą istotę
birth_on_dead = true ; możliwość pojawienia się po działaniu na trupa

 

 

 

 

ŹRÓDŁO:

https://ap-pro.ru/forums/topic/1572-soc-melkie-pravki-dvizhka/

Link to comment
Share on other sites

 • Wojownik changed the title to Małe poprawki silnika [SoC]

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity