Jump to content

Białoruś: 2000 poczarnobylskich wsi-widm będzie zasiedlonych


kwasek8

Recommended Posts

Bia?oruskie w?adze zdecydowa?y o zasiedleniu zamkni?tej dot?d strefy czarnobylskiej. 24 lata po katastrofie atomowej do ponad dwóch tysi?cy wiosek maj? wróci? mieszka?cy.

Dla osiedle?ców przygotowano specjalne zach?ty - dostan? za darmo mieszkania i dost?p do tanich kredytów, a maj? uprawia? ziemniaki i pszenic?.

To wcale nie jest tak niebezpieczne, jak si? wydaje - przekonuje Walerij Wierbienko z Instytutu Energii J?drowej z Sankt Petersburga. Du?o si? zmieni?o i dlatego mo?na mówi? o powrocie na te terytoria. Przez ostatnie lata poziom promieniowania zmniejszy? si? stukrotnie. Nadal dwu-trzykrotnie przekracza norm?, ale tak naprawd? sytuacja si? normalizuje - mówi. Naukowiec dodaje jedna, ?e nie mo?na mie? stuprocentowej pewno?ci, ?e strefa czarnobylska ju? teraz jest bezpieczna dla ludzi. W wyniku awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu ska?onych zosta?o ponad 23 proc. terytorium obecnej Bia?orusi. Jeszcze dziesi?? lat temu w najbardziej ska?onych regionach - braginskim, chojnickim, kalinkowieczewskim i narowlanskim od 30 do 90 proc. produkowanego tam mi?sa, mleka i ziarna zawiera?o pierwiastki izotopu strontu-90 w ilo?ciach znacznie przekraczaj?cych normy.

?ród?o - http://fakty.interia.pl/swiat/news/minsk-otwiera-zone-czarnobylska-2000-wsi-widm,1510234

Link to comment
Share on other sites

Prawda jest taka, ?e w pierwszym roku po przymusowej ewakuacji du?a ilo?? ludzi, zw?aszcza starszych, wróci?a do swoich domów w strefie. Po prostu nie byli w stanie opu?ci? swoich rodzinnych stron. Przez jaki? czas w?adze próbowa?y ich ?apa? i wywozi?, a? dali spokój. Potem wytworzy?a si? dziwna równowaga - ludzie ?yli w strefie, w?adze udawa?y ?e ich nie widz?. A jeszcze pó?niej. chyba po 6-7 latach sprawa zosta?a uregulowana prawnie. W ko?cu nie mogli ?y? wiecznie poza nawiasem spo?ecze?stwa.

Link to comment
Share on other sites

Mówi? ?e po 24 latach poziom promieniowa?ia wróci? do normy i ju? chc? zasied?a? te terytoria i jeszcze uprawia? ziemniaki :) . Takiej decyzji mo?na sie spodziewa? po 10 letnim dziecku.Prawda jest taka ?e te tereny b?dzie mo?na bezpiecznie zasiedli? za co najmniej 300 lat.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.