Jump to content

Niemożliwa kolejna taka awaria ?


Recommended Posts

Wspó?czesna energetyka j?drowa nie niesie ze sob? niebezpiecze?stwa awarii podobnej do tej, która wydarzy?a si? w 1986 r. w Czarnobylu - przekonywali na konferencji prasowej w Warszawie przedstawiciele Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej.

Katastrofa, do której dosz?o 26 kwietnia 1986 r. w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie, ma nadal wp?yw na wyobra?ni? Polaków i na nastawienie spo?ecze?stwa do energetyki j?drowej.

Jak powiedzia? nale??cy do stowarzyszenia ekspert Mi?dzynarodowej Agencji Energii Atomowej i Komisji Europejskiej w sprawach bezpiecze?stwa reaktorów dr in?. Andrzej Strupczewski, w reaktorach, które buduje si? obecnie, nie mo?e si? wydarzy? taka awaria.

Link to comment
Share on other sites

Odpowied? jest: i TAK i NIE. Awaria w Czarnobylu nie zdarzy?aby si?, gdyby r?cznie nie wy??czono automatyki reaktora i gdyby podczas zmiany obs?ugi nie zapomniano o tym i gdyby nie nast?pi?o nag?e zapotrzebowanie na energi? i gdyby.... W ka?dym razie czynnik ludzki mia? decyduj?ce znaczenie. W nowoczesnych reaktorach takie naruszenie zasad jest prawie niemo?liwe - konstruktorzy zak?adaj? tyle zabezpiecze? dzia?aj?cych równolegle, ?e aby je obej??, trzeba by by? ruskim cze?owiekiem i by? sterowanym z Komitetu Centralnego kompletnie bez zastanowienia jak i dlaczego dzia?a reaktor.

Dla zainteresowanych link do opisu przebiegu eksperymentu który by? bezposrednia przyczyna katastrofy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_elektrowni_j?drowej_w_Czarnobylu

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

W mi?dzyczasie troch? poczyta?em o przyczynach samej awarii i nadal uwa?am, ?e nic nie jest niemo?liwe, najwy?ej staje si? bardzo ma?o prawdopodobne. W awarii czarnobylskiej najistotniejsz? rol? zagra? b??d cz?owieka - podczas budowy reaktora kilka przewodów u?o?ono nie w tym korytku co trzeba - przewody steruj?ce wy??cznikiem turbiny po?o?ono razem z przewodami sygnalizuj?cymi wy??czenie. Nast?pi?o przebicie które w krytycznym momencie testów reaktora spowodowa?o samoczynne w??czenie na oko?o 30 sekund drugiej turbiny w silnikowym re?imie pracy. I to by? pocz?tek. Oczywi?cie by?o tak?e niezdecydowania obs?ugi, chwila zawahania, opó?niona sygnalizacja i prawdopodobny b??d konstrukcyjny, który nie spowodowa? we w?a?ciwym momencie opuszczenia pr?tów moderuj?cych do rdzenia reaktora.... ca?y proces rozp?dzania reaktora do chwili wybuchu trwa? co? oko?o 6 sekund... To ?wiadczy o wa?no?ci wielokrotnych automatycznych zabezpiecze?, bo najbardziej zawodnym elementem jest zazwyczaj cz?owiek.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.