Jump to content

Opis do Dead City Special Release


malakas

Recommended Posts

Mo?e kto? to prze?o?y na j?zyk polski...

? ?????? ???? ?? ???????? ??? ? ????????? ? ??????????? ??????? Dead City Special Release.

???????? ???????:Dead City Special Release.

?????????: ?? 1.6.02 ? ???? ?????? ??????? ???? ? ???? ??????????? (????????? ??????? ????).

???? ????: ????????? - ???????? ? ???????? ??????????? ???????. ????? ???? ???????? ??? ??? ???????? ????? ?? ???????????? ???? ????????!

???????? ????: ??????????????? ?????? ??? ????? ?????????? ???????? "????????".

??????? ?????: ????????? ????????.

??????????: ?????? ?? ????? ???? ????????? ? ????????????? ???????, ????? ? ?????.

??????? ???????:?? ?????? ?????? ?? 32. ???? ?????? ?? ??????? ?? ??, ??? ??? ??? ??? ??? ?????????? ????? ???????????, ??? ?? ???????????? ??????? ?? ??, ? ??????. ?? ? ??????? ?? ???????????. ??????????? ??????? ???????? ????? ????????????????...

????????? ???????: ?????? ????? SDK, ?? ????????? ????? ? ???????. ???????? ??????????? ??? ??? ??????????? ????? ????????. ???????? ? ?I ????? ??? ?? ?????????????? ? SDK.

??????????: ?????? ?? ???????????? ????????!

????????: ?????? ???????????? ???????????? ???? "???????????-2", ????? ???????? ????????? ???? ???????? ??? ??? ??????. ????????? ??????????????? ?????? ??????.

??? ?? ????? ??????? AtmosFear 3 ? ?????? ??????????????? (????? ??????????? ???????? ??? ???????? ???????).

???????: ??? ??? ??????? ???? ???????? ?????????. ??? ????????? ?? ?????, ????????? ???? ?? ??? ??? ???????????:

? ??????????? ????? ?????????????? ??? ????????? ???? ?????????? ?????, ??? ? ?????, ??????????, ??????? ???? ???????? ????????. ???? ?????????? ????????????, ?? ????? ??? ?? ??????????? ??????? ??????.

?????????? ?????? ????????? ??? (???????? ??? ??? ??????? ???????? ? ????).

?????? ???? ????????? ????? ? ????????? ???? (?????? ??? ????????????? ?????, ? ???????? ? ?????? ????????).

??????? ?????? ??? ???????????? ???? ??? ?????? ??????. ????????? ?????? ? ???????? ?????? ?????? ???? (??????????? ?? ???? ?????? ??? ????? ?????? ?????????????????? ? ????????? ??? ????????? ?????? ????????). ??????? ???? ? ???? ?????? ?? ?????? "gamedata" ? ??????????? ????????????, ? ??????? ????? ?????? ??? ??????????? ???????. ????? ??????????? ???????? ?????? ???????? ?? ??????? ?????????????: "??? ????????" "??? ???????" ? ??? ?????...

?????????: ??? ??? ???????? ?????? ???????, ?? ??? ?? ?????... ????? ???????????? ???? ???????????? ?????????, ?????? ? ??????? ?? ????????? ?? ???????? ????, ??????? ?? ????????? ? ???????????? ?????.

??????: ??? ?? ????? ????? ??? ????????, ??? ?????? ????? ??? ?????????? ? ????????? ?????????????.

??? ?? ???? ??????? ?? ?????????? ??????? ?? ????????? ??????????:

????????????? ????????? ???????? ???? ???????: ?????????????? ?????? ??????????????? ???????????, ??-?? ???? ??? ??????????? ????????????? ?????? ?????? "?????? ??????" ???????.

????????: ?? ?????? ?????? ?? ???? ???????? ????. ??? ????? ??????? ????? ?? ??????????? ???????????? ????? ?? ??????? ??????.

???????: ????? ???????????? ?????? ???????? ? ??????? ???????????? ??????? ?? ?? ???????. ?????? ?? ??? ???? ??????????? ? ????? ??? S.T.A.L.K.E.R. ????... ?? ????????? ????, ???????? ? ???? ???????????? ???????? ????????... ??????????? ??????? ????...

? ?????? ????? ??????? ??? ??? ??????.

???? ??????: ???? ???? ??????? ?????. ???? ?? ????? ??? ??????????? ?? ???????, ? ???? ?????? ?? ??????!

?????????? ???????: ?? ???? ???????? ??????, ??? ??? ??????? ???????? ?? ????? ???. ???????? ?? ???, ?? ????? ?????????? ?????? ???????? ??? ????? ?????? ????? ????, ??????? ????????? ? ???? ?????? ??? ????????.

Link to comment
Share on other sites

W danym temacie opowiemy wam o koncepcji i priorytetach projektu Dead City Special Release.

Nazwa projektu:Dead City Special Release.

Platforma: ZP 1.6.02 W sie? pójdzie gotowa gra w formie instalatora (argumenty s? opisane poni?ej).

Sedno moda: Globalno - fabularny z g??bok? przeróbk? tekstur. Osobno chc? zaznaczy?, ?e wszystkie linie fabularne z oryginalnej gry s? wyci?te!

Czas gry: Rozpoczyna si? po up?ywie roku od zako?czenia operacji "Tor Wodny".

G?ówny bohater: Pu?kownik Diegtiariow.

Persona?e: Spotkamy si? z wszystkimi znajomymi i lubianymi bohaterami, b?d? i nowi.

Lokacje: Na dany moment jest ich 32. Oparli?my si? na lokacjach z Czystego Nieba, poniewa? okaza?y si? dla nas bardziej interesuj?ce, ale s? te? obecne lokacje z Cienia Czarnobyla i z buildów. No i oczywi?cie te? w?asne. Liczba lokacji mo?e by? skorygowana...

Obróbka lokacji: G?ównie przez SDK, dla unikni?cia bugów i wylotów. Kreacja niezb?dnych dla nas konfiguracji smart terraina. Tekstury i siatka AI tak samo obrobione w SDK.

Kompilacja: Tylko na maksymalnej jako?ci!

Tekstury: Oddano pierwsze?stwo graficznemu modowi "Apokalipsis-2", którego autor poprawia swoje tekstury dla naszego projektu. Dok?adnie studiujemy ka?dy szczegó?.

Tak sam b?dzie wprowadzony AtmosFear 3 z nasz? korekt? (mo?liwo?? w??czenia lub wy??czenia funkcji).

Skrypty: Tu was czeka kupa przyjemnych niespodzianek. Nie b?dziemy wszystkiego tu opisywa?, wylicz? tylko to co ju? jest zrealizowane:

W modyfikacji b?d? obecne znane wszystkim skryptowe schematy, jak i nowe, unikatowe, które zosta?y napisane przez ekip?. Wszystkim spodobaj? si? innowacje, od ma?ych drobiazgów po przeróbk? systemu spawnu.

Przepisana logika zachowania si? NPC (mamy nadziej?, ?e was to przyjemnie zaskoczy w grze).

Stworzony nasz w?asny symulator ?ycia i zachowania si? Zony (teraz jest rzeczywi?cie ?ywa, i zmienia si? z ka?d? emisj?).

Prowadzone s? prace nad optymalizacj? gry pod s?abe maszyny. Du?o zmieniono w samym silniku gry (postarali?my si? wycisn?? z niego mo?liwie jak najwi?cej wydajno?ci i zmusi? go do prawid?owego czytania tekstur). Dlatego gra zostanie wypuszczona nie jako paczka "gamedata" a pe?nowarto?ciowy instalator, w którym b?d? uwzgl?dnione wszystkie niezb?dne elementy. By w miar? mo?no?ci, unikn?? zbytecznych pyta? ze strony u?ytkowników: "Jak instalowa??" "Gdzie skriny?" i tak dalej...

Artefakty: Tu was z pewno?ci? trudno b?dzie zadziwi?, ale jednak... B?d? wyst?powa? nasze oryginalne artefakty, w których akcent postawili?my na realne przedmioty, które spotykamy w codziennym ?yciu.

Bro?: Tu mo?emy ?mia?o was zapewni?, ?e w broni b?dzie wszystko poprawnie i dok?adnie zaprojektowane.

S? te? elementy od realizacji których zmuszeni byli?my zrezygnowa?:

Kardynalna zmiana wygl?du zewn?trznego lokacji: Zadowalamy si? tylko nieznacznymi zmianami, dlatego ?e wi?kszo?? u?ytkowników pragnie widzie? "stare dobre" lokacje.

Animacja: Na tym stadium za wcze?nie o tym mówi?. Brak ludzi, którzy mogliby zrealizowa? animowane sceny na nale?ytym poziomie.

Mutanty: B?d? wykorzystane tylko realne i ?adnych istot z innej planety nie zobaczycie. Tylko te co wyst?powa?y w serii gier S.T.A.L.K.E.R. Chocia?... Pozwolili?my sobie, wprowadzi? do gry oryginaln? lataj?c? istot?... Szczegó?y zobaczycie sami...

A teraz najwa?niejsze dla was pytanie.

Data wyj?cia: Jedno mog? powiedzie? na pewno. Dopóki nie dopracujemy wszystkiego do najmniejszego szczegó?u , projekt nie zostanie wypuszczony do sieci!

Gotowo?? projektu: Trudno o tym mówi?, poniewa? apetyt ro?nie w czasie jedzenia. Opieraj?c si? na tym, chcemy wam przedstawi? mo?liwie jak najwi?cej nowych pomys?ów, które powstaj? w czasie pracy nad projektem.

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.