Jump to content

Opis moda Zona 2010


malakas

Recommended Posts

Mo?e znajdzie si? ch?tny i przet?umaczy opis. Mod ma zmienion? fabu?? i zapowiada si? bardzo ciekawie...

????????? ????? ????? ? ??????? ? ??? ??? ? ?????? ??????? ?????? ????? ?????? "?????????? ??????????". ??-?? ??????????? ????????? ?????? ????? ????????????? ??? ? ???? ???.2010?.

???????? ??????? ?? ?????? ????? ? ????? S.T.A.L.K.E.R.:

1) ????? ??????? ?????

2) ????? ?????, ?????????? ?? ????????: ?????? ?? ???????-?????? ?? ??????????/?????? ????-????? ??-??????? ?????????? ????????. ?????? ??-?? ????? ???????? ??? ???????? ????? ???????????? ?? ????????, ??????????, ????????.

3) ??????????, ?? ???????????? ?? ?????? ??????, ????? ????.

4) ?????? ????????????? ?????????? ????????? ?????????? ? ??????.

5) ?????????? ?????????, ??????? ?????? ?????? ???????????? ????.

6) ???? ??????? ????.

7) ????? ??????? ????, ???? ???????? ?? ??????? ???????? ??????? ????? ???????????? ???? ?? ?? ? ????????????? ??????? ???????.

????????? ??? ??? ? ? ??????????? "?????????? ??????????".

8) ???? ??????????, ????? ??????, ???????????? ?????, ????? ???????, ????????? ???????????????????????????? ?????????

?????? ?????????

?????? ????? ?? ?????????? ??????????, ????????? ???? ?? ??? 1.4.1, ?????????? ????? ????? ?????? ????????, ????????? ??????????? ?? ?????? ? ?????????, ??????????? ???????????? ??????: ????? ??? ????????? ??????? ??????? ?????, ? ????? ???????? ????., ???????????? ?? ???? ???????????? ????????? ?????????????????? ????????: ?? ?????? ?? ??????????? ?r??????? ???? ? ????? ???-?? ????? ???., ????? ???? ??????, ??? ?????: ??????? ?????? ?????? ? ?????????? ??????, ???????? ???????????, ?????????? ? ??????., ? ?.?

Link to comment
Share on other sites

Pozwolicie ?e przet?umacze jak co? nie b?dzie tak to edycja mile widziana.

Jakis czas temu uzna?em ?e przysz?a pora na opublikowanie nowej wersji globalnej modyfikacji Rozszerzonego Terytorium. Jednocze?nie zmieni?em tytu? na Zona 2010.

Co odró?nia moda od innych modyfikacji:

1.nowy g?ówny bohater;

2.nowa fabu?a nad któr? pracowa?em my?l?c o graczach, co chcieliby dosta?. Dlatego jest nowa ciekawa fabu?a, rozleg?e lokacje po których si? poruszamy;

3.nowa globalna mapa;

4.zmienione parametry broni,w?a?ciwosci fizyczne uzbrojenia, pojazdów które s? w modyfikacji;

5.zmieniono NPC wyst?puj?ce w modzie które s? inne od znanych NPC z pozosta?ych modów;

6.zmieniona i spójna linia fabularna opowidaj?ca jedn? z histori Zony;

7.wiele lokacji które s? rozleg?e, bardziej tajemnicze ich wygl?d jest bardziej realistyczny,dodane lokacje z CS jak i Rozszerzonych Terytoriów;

8.dodano pojazdy, nowe zadania, odmienione tekstury, zmiany w skryptach, konfiguracji;

Pozosta?e zmiany

s?once przemieszcza si? realistycznie po niebie, zmieniono cykl pogodowy wykorzystano mod AMK 1.4.1. Artefakty mo?emy znale?? nie tylko w anomaliach. Nie ukryjemy si? bezpiecznie przed przeciwnikiem z RPK za przeszkodami drewnianymi(poprawiono w?asciwosci balistyczne amunicji)

Zmieniono wygl?d broni. NPC maj? zdolnos? dobierania broni w zale?nosci od sytuacji, zdolnosci wykonywania manewrów taktycznych i wiele innych.

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

Moja wersja :smile: :

Jaki? czas temu zapowiada?em, ?e pojawi si? nowa wersja "Rozszerzonych terytoriów". Ze wzgl?du na ca?kowit? zmian? linii fabularnej postanowi?em zmieni? tytu? moda na Zona 2010.

Co odró?nia moda od innych modyfikacji i serii S.T.A.L.K.E.R.:

1) Nowy GG

2) Nowa fabu?a, która dzia?a na zasadzie: nic nie robisz, nic si? nie dzieje. Rozwa?a?em du?o pomys?ów, ale ten okazuje si? najbardziej logicznym rozwi?zaniem. To w?asnie z powodu tej?e zasady przyjdzie wam du?o poprzemieszcza? si? po lokacjach, by? odkrywc? i uczy? si? z tego.

3) Rozpoznawalna, ale ró?ni?ca si? od innych wersji mapa Zony

4) Przeprojektowane parametry fizyczne transportu i broni

5) Rozpoznawalne persona?e, które gra?y wcze?niej drugoplanowe role

6) Jedna legenda Zony

7) Du?o niebezpiecznych miejsc, nawet "wycieczka" po CzEA-2 wygl?da bardziej realistycznie ni? ta z Czystego nieba i jest du?o bardziej niebezpieczna.

Wszystko inne jak w modyfikacji "Rozszerzone terytoria"

8) S? samochody, nowe kwesty, równolegle do fabu?y, nowe lokacje, ró?norodne tekstury/configi/zmiany w skryptach

Niewielkie zmiany dotycz?:

S?o?ce zachodzi prawid?owo, dodano ksi??yc z AMK 1.4.1, mo?na si? ?atwiej skrada? - stealth poprzez edytowanie plików config, artefakty znajduj? si? nie tylko w anomaliach, atmosferyczna konfiguracja pogody: gdy jest ciemno i ponuro za ka?dym krzakiem mo?e czycha? niebezpiecze?stwo, gdy ?wieci s?o?ce krajobraz mo?e cieszy? oczy. Parametry obra?e? zadawanych GG sta?y si? bardziej realistyczne (pancerz nie zawsze nas ochroni).

Nie ukryjemy si? przed przeciwnikiem za drewnianymi przeszkodami je?li wróg ma RPK. S? nowe bronie. NPC mog?: wybra? odpowiedni? bro? w zale?no?ci od sytuacji itd.

malakas...

Dzi?kujemy i ju? daj? do tematu...http://www.stalkerte...5336#entry35336

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.