Jump to content

Czarnobylska EA - POżar w 1991 roku


trurl3

Recommended Posts

Po?ar na CEA w 1991 roku

Po?ar na drugim bloku CEA

chaes-accident-1991.jpg

Katastrofa w 1986 roku nie by?a ostatnim awaryjnym wydarzeniem na Czarnobylskiej EA. Cztery lata po wybuchu czwartego reaktora, ma CEA wydarzy? si? silny po?ar w hali maszynowej. W wyniku sytuacji wyj?tkowej nast?pi?o uszkodzenie wzbudnika generatora i turbogeneratora No4, spali?o si? 180 ton oleju maszynowego a tak?e uleg? silnemu uszkodzeniu strop hali maszynowej - zawali?o si? oko?o 2,5 tysi?ca metrów kwadratowych stropu.

Po?arowi towarzyszy? wyrzut substancji radioaktywnych do ?rodowiska.

O przyczynach i nast?pstwach awarii na CEA w 1991 roku mo?na przeczyta? w materiale przedstawionym poni?ej.

Przyczyny awarii na drugim bloku energetycznym

11 pa?dziernika 1991 roku na drugim bloku CEA wydarzy?a si? awaria. Blok energetyczny No2 by? w??czany do eksploatacji po kapitalnym remoncie. W czasie wychodzenia na okre?lony poziom mocy samoczynnie w??czy? si? jeden z turbogeneratorów bloku energetycznego. Moc reaktora wynosi?a 50% mocy cieplnej - w tym momencie pracowa? tylko jeden turbogenerator bloku (na 425 MW).

Samoczynnie w??czywszy si?, drugi generator pracowa? w trybie "silnikowym" jedynie 30 sekund. W wyniku jego pracy w turbogeneratorze powsta?o ogromne obci??enie osi, co z kolei doprowadzi?o do ca?kowitego zniszczenia ?o?ysk wa?u turbogeneratora. Zniszczenie ?o?ysk spowodowa?o dehermetyzacj? (rozszczelnienie) generatora, a to z kolei doprowadzi?o do wyrzucenia du?ej ilo?ci oleju maszynowego i wodoru. Nast?pstwem by? masywny po?ar.

Podczas dochodzenia badaj?cego przyczyny wyst?pienia awarii ustalono, ?e w??czenie turbogeneratora by?o spowodowane brakiem zabezpieczenia turbogeneratora przed rzimem pod??czenia do sieci energetycznej na wybiegu rotora. Samoczynne w??czenie nast?pi?o w rezultacie utraty izolacji pomi?dzy przewodem steruj?cym w??czanie wy??cznika a przewodem przekazuj?cym sygna? o tym, ?e wy??cznik jest w stanie wy??czonym. To znaczy ?e dopuszczono si? b??du podczas monta?u przewodów - przewody sygna?owe i steruj?ce umieszczono w tym samym kanale.

Nast?pstwa awarii na drugim bloku energetycznym CEA

Natychmiast do gaszenia po?aru w hali maszyn CEA przyst?pi?a jednostka ochrony przeciwpo?arowej. W rezultacie dzia?ania wysokich temperatur na konstrukcje pokrycia hali maszyn (strop tak?e zapali? si? od p?on?cego oleju maszynowego) nast?pi? obwa? pokrycia stropu nad p?on?cym turbogeneratorem.

Spadaj?ce elementy stropu uszkodzi?y wa?ne oprzyrz?dowanie sterowania reaktora atomowego.

W trzy godziny po rozpocz?ciu procesu awaryjnego nast?puje utrata kontroli poziomu wody w separatorach b?bnowych. Nale?y zaznaczy?, ?e mniej wi?cej w 2 godziny i 10 minut po rozpocz?ciu procesu awaryjnego przeprowadzono zasilenie kolektora ?o?ysk hydrostatycznych przez pompy hydrouszczelnienia g?ównych pomp obiegowych

Jednak?e utrata poziomu w separatorach b?bnowych pokaza?a, ?e zasilenie obwodu nie rekompensuje strat ch?odziwa w wyniku odparowania z powodu nast?puj?cych przyczyn:

ko?cowe dopalanie paliwa;

odprowadzanie zmagazynowanego w elementach reaktora ciep?a, w który najwiekszy wk?ad wnosi wype?nienie grafitowe;

wrzenie nasyconego ch?odziwa przy obni?eniu ci?nienia.

Po podaniu fali przez pompy uzupe?niaj?ce kondensat, poziom w separatorze b?bnowym powróci? do normy. W ten sposób zasilenie obwodu pozwoli?o zapewni? och?adzanie zatrzymanego reaktora.

demolish-nuclear.jpg

Rozmieszczenie pomp awaryjnego zasilania obwodu w jednym pomieszczeniu z pompami zasilaj?cymi doprowadzi?o do tego, ?e w rezultacie jednego wydarzenia - po?aru - reaktor zosta? pozbawiony wszystkich wysokoci?nieniowych ?róde? zasilania. Projekt i instrukcje awaryjne nie przewidywa?y podania wody w obwód pomp niskoci?nieniowych, na przyk?ad pomp traktu kondensacyjno-odpowietrzj?cego. Przez ca?y okres awaryjnego och?adzania reaktora pracowa?o przynajmniej po jednej g?ównej pompie obiegowej na po?ow? reaktora, co zapewni?o pewne ch?odzenie reaktora w czasie ca?ego procesu. Poawaryjna kontrola aktywnej strefy nie wykaza?a wzrostu aktywno?ci, co wskazywa?o na brak przegrzania i dodatkowej dehermetyzacji os?onek elementów paliwowych. Nie nast?pi?o naruszenie granic projektowanych zakresów bezpiecze?stwa reaktora, chocia? by?o naruszenie warunków bezpiecze?stwa eksploatacji pod wzgl?dem ilo?ci i jako?ci systemów normalnej eksploatacji i systemów bezpiecze?stwa.

W ten sposób, w czasie awarii na 2-gim bloku energetycznym CEA w 1991 roku, okresowo odmawia?y pos?usze?stwa robocze i awaryjne ?ród?a zasilania w obwodzie ch?odzenia obiegu pierwotnego. Utrata kontroli poziomu w separatorach b?bnowych ?wiadczy o deficycie zasilania w obwodu obiegu.

Wp?yw awarii na otoczenie

Awaria na 2-gim bloku CEA okaza?a si? wydarzeniem nieprzewidzianym w projekcie bloku atomowego, spowodowanym niezale?n? awari? systemu bezpiecze?stwa.

Po?ar w hali maszyn spowodowa? emisj? substancji promieniotwórczych do ?rodowiska. ?ród?em substancji promieniotwórczych by?o pokrycie stropu hali maszyn, zanieczyszczone materia?ami radioaktywnymi po awarii czwartego bloku CEA w 1986 roku.

W gaszeniu po?aru zaanga?owane by?o ok. 60 osób. Wed?ug dost?pnych informacji, dawki napromieniowania personelu, bior?cego udzia? w likwidacji nast?pstw awarii nie przekracza?o poziomów kontrolnych i mie?ci?o si? w zakresie od 0,02 do 0,17 sZw.

Awaria 1991 roku w CEA nie doprowadzi?a do znacz?cego zanieczyszczenia terenu strefy zamkni?tej. Aktywno?? emisji szacuje si? na 3,6*10-5 Ki.

Zgodnie z opublikowanymi danych, zasadniczymi skutkami awarii drugiego bloku CEA w 1991 roku by?y: uszkodzenie turbogeneratora No4 i wzbudnika generatora, sp?on??o ok 180 ton oleju turbinowego oraz 500 m sze?c. wodoru, zawali?o si? ? 500 ???. ?????? ????????, ?????????? 2448 m.kw. stropu hali maszynowej (z 20500 m. kw.) – waga zawalonych konstrukcji wynisi?a 119 ton.

Po?ar na bloku energetycznym No2 sta? si? katalizatorem decyzji Rady Najwy?szej Ukrainy o zatrzymaniu i natychmiastowym wy??czeniu z eksploatacji drugiego bloku energetycznego Czarnobylskiej EA, a tak?e o zatrzymaniu pierwszego i trzeciego bloku nie pó?niej ni? 1993 roku. Jednak?e ju? w 1993 roku moratorium na budow? nowych elektrowni atomowych zosta?o uchylone i na wniosek Gabinetu Ministrów Ukrainy podj?to decyzj? o przed?u?eniu eksploatacji drugiego bloku energetycznego Czarnobylskiej EA na czas okre?lony jego stanem technicznym. W tym celu Czarnobylska EA zaplanowa?a dzia?ania w zakresie prac remontowo-budowlanych bloku energetycznego No2.

Te dzia?ania nie zosta?y wykonane z powodu przyj?cia decyzji o zamkni?ciu Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej

?ród?a:

?????? ?? ????????????? ???: ???? ???????????. ??????????? ????? / ?. ?. ?????????, ?. ?. ???????????, ?. ?. ?????????, ?. ?. ???????; ??? ???. ?. ?. ??????????. - ?.: ???????, 2006. - 264 ?.

Link to comment
Share on other sites

I zwró?cie uwag? na znamienny fakt - jak zwykle drobna sprawa, kabelki u?o?one nie w tej wi?zce co trzeba, mog? spowodowa? koszmarna katastrof?. Dobrze , ?e sko?czy?o si? tylko na po?arze, ale gdyby spadaj?cy dach uszkodzi? troch? wi?cej oprzyrz?dowania, mog?oby doj?? do takiego samego wybuchu jak w bloku 4-tym cztery lata wcze?niej.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.