Jump to content

Może jakiś programik albo pogrzebanie w plikach?


Recommended Posts

Cz?ste wypady do pulpitu przy przej?ciach pomi?dzy lokacjami, nie koniecznie nowymi np: Kordon - Wysypisko ale te? i inne. Wypady przy zapisie sava i to przez menu, wypady podczas gry i przycinki. Paczki optymalizerów nie pomagaj? - Optymalizer_by_RanSoft_v1.4.0.55, na poprzednim forum wydaje mi si? ?e co? takiego widzia?em, wiem ?e temat przewija si? po forum ale nie znalaz?em konkretnego rozwi?zania. Mo?e kto? kumaty wklei lekarstwo i wreszcie rozwi??e niekorzystne skutki uboczne tego rewelacyjnego moda?

Link to comment
Share on other sites

Mo?e to pomo?e

Je?li macie wypady na pulpit lub 'zwisy' gry przy pierwszym przej?ciu na now? lokacj?

Na lokacji Stara Wie? (i nie tylko - porada jest uniwersalna) u wielu osób zdarzaj? si? wypady na pulpit lub 'zawisanie' gry przy pierwszym przej?ciu lokacji.

Aby zrozumie? przyczyn? problemu potrzebny jest plik logu. Je?li gra wypada na pulpit - log, zazwyczaj, zapisuje si? automatycznie. Je?li gra 'zawisa' to dla zapisania logu trzeba zrobi? jak nast?puje:

1. Przez naci?ni?cie klawiszy Alt+Tab wyj?? z gry na pulpit.

2. Wywo?a? managera zada? (Alt+Ctrl+Del), otworzy? zak?adk? "Procesy".

3. Znale?? proces o nazwie XR_3DA, zaznaczy? go kursorem i nacisn?? przycisk "Zako?cz proces". Czasem zako?czenie procesu (awaryjne wyj?cie z gry) zajmuje kilka minut i manager mo?e poprosi? o dodatkowe potwierdzenie zamkni?cia procesu.

Plik logu znajdujemy w nast?puj?cym katalogu:

dla Windows XP - Documents and Settings/All Users /Dokumenty/STALKER-SHOC/logs.

dla Windows Vista – Users/Public/Documents/STALKER-SHOC/logs.

plik nazywa si? xray_????.log (zamiast ???? b?dzie nazwa u?ytkownika, jak? logujesz si? do systemu). Otwieramy plik zwyk?ym Notatnikiem i idziemy do ostatnich dwóch linijek, które powinny wyglada? tak:

[error]Description : Invalid vertex for object

[error]Arguments : af_rusty_thorn21505

To co jest na czerwono - u ka?dego jest indywidualne i mo?e wygladac inaczej . Zapisujemy to sobie na kartce.

nast?pnie w katalogu z zainstalowanym Stalkerem znajdujemy plik gamedata/scripts/bind_stalker.script. Na wszelki wypadek robimy kopie bezpiecze?stwa pliku.

Otwieramy plik notatnikiem, znajdujemy lini? function actor_binder:update(delta)

Zaraz za ni? wstawiamy taki kod:

local se_obj = alife():object("af_rusty_thorn21505")

if se_obj then

alife():release(se_obj, true)

end

W miejsce tekstu na czerwono wpisujemy swój zapisany kod z logu.

W ten sposób osun?li?my z gry przedmiot, który powodowa? problem. Zapisujemy plik, wczytujemy sejw sprzed wej?cia do Starej Wsi - to wa?ne!

Znów próbujemy przej?? problematyczne miejsce. Je?li przeszli?my - znaczy wszystko O.K. Jesli nie, znowu otwieramy plik logu i znajdujemy nowy argument wypadu/zwisu. pojawi si? kolejny przedmiot, powoduj?cy problemy.

Ten przedmiot b?dzie bardzo podobny, np. taki: af_rusty_thorn21503 (odró?nia si? od poprzedniego cyframi, jak wida?).

Znowu otwieramy plik bind_stalker.script i dodajemy do wcze?niej wklejonego wiersza, to co zaznaczone jest na br?zowo:

local se_obj = alife():object("af_rusty_thorn21505")

local se_obj2 = alife():object("af_rusty_thorn21503")

if se_obj then

alife():release(se_obj, true)

end

if se_obj2 then

alife():release(se_obj2, true)

end

W miejsce zaznaczonego na zielono wpisujemy to, co po raz drugi zapisali?my na kartce z logu.

Znowu wczytujemy sejw sprzed wej?cia na lokacj? Stara Wie? i próbujemy.

Je?li wypady/zwisy wyst?puj? nadal, analogicznie po kolei dodajemy zaznaczone br?zowym linijki do pliku bind_stalker.script, ale zamiast se_obj2 juz piszemy se_obj3, se_obj4 i t.d.

Mo?e by? konieczne powtórzenie tej operacji wiele razy - by?y wypadki, kiedy gra wypada?a z powodu 16 ró?nych przedmiotów.

?eby poprawka dzia?a?a, trzeba po ka?dym wypadzie/zwisie (przy ka?dej poprawce):

1. Wyj?? z gry

2. Poprawi? plik

3. Wczyta? sejw do wej?cia na lokacje, na której zdarza si? wypad i ponownie wej?? na lokacje.

Ja to ju? wypróbowa?em - rzeczywi?cie dzia?a. Czasem zabiera troch? czasu, bo przedmiotów w 'rodzinie' mo?e by? kilka, ale za?atwia spraw? definitywnie

Link to comment
Share on other sites

Otó? w?a?nie to. Dzi?ki trurl3, widzia?em co? takiego na poprzednim forum ale tutaj nie mog?em odnale??, wielkie dzi?ki te? za spolszczenie, pisa?em ju? ?e Jeste? Wielki. Próbuj? co? pogrywa? ale nie mog? d?ugo siedzie? przy komp.i po szpitalach si? wo??, ech... Zona ju? raczej nie dla mnie... Przy okazji gratuluj? Wam tego forum - jest idealne, mam nadziej?, ?e takie ju? zostanie. Dobra robota portals i trurl3, tak trzyma?, jak uda mi si? wyliza? to w?o?? pozytywny wk?ad w forum, póki co musz? si? oszcz?dza?. Ale poradnik i reszta jest prima-balerina.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.