Jump to content

Prypeć - Informacja.


danieldino

Recommended Posts

Prype? (ukr. ????'???, ros. ???????) - opuszczone miasto w obwodzie kijowskim, w pó?nocnej Ukrainie przy granicy z Bia?orusi? zwane równie? Miastem Widmo.

Miasto zosta?o za?o?one 4 lutego 1970 r. jako osiedle dla pracowników elektrowni j?drowej Czernobylskaja (tzw. ????). Po?o?one by?o oko?o 4 km od tej elektrowni. 27 kwietnia 1986 r., dzie? po katastrofie w Czarnobylu, zapad?a decyzja o (w pierwotnych zamiarach czasowej) ewakuacji miasta. Oko?o 50 tysi?cy mieszka?ców do wieczora musia?o opu?ci? swoje domy. Do godz. 16.30 tego samego dnia ewakuacja zosta?a zako?czona. Dwie godziny pó?niej oddzia?y milicji ponownie przeszuka?y miasto, odnajduj?c 20 osób, które mia?y zamiar unikn?? wyjazdu. Dla pracowników elektrowni i ich rodzin w latach 1986-88 zbudowano nowe miasto S?awutycz.

Obecnie miasto Prype? jest nieomal?e skansenem ostatnich lat epoki radzieckiej. W opuszczonych budynkach znale?? mo?na rzeczy pozostawione w po?piechu przez jego by?ych mieszka?ców. W niektórych miejscach zobaczy? mo?na przygotowania do ?wi?ta Pracy (awaria reaktora mia?a miejsce 26 kwietnia 1986 r.).

Po latach od katastrofy regularnie pl?drowano to miasto. Obecnie stanowi ono atrakcj? turystyczn?.

W okolicach Prypeci mo?na zobaczy? ma?e ca?kowicie opuszczone wsie.

Link to comment
Share on other sites

W okolicy znajduj? si,e równie? opuszczone instalacje wojskowe, miedzy innymi kolosalne anteny nale??ce niegdy? do systemu radarowego ostrzegania przed atakiem rakietowym i maj?ce w za?o?eniu zdolno?? wykrycia stary rakiet na drugiej pó?koli. Te anteny by?y pierwowzorem 'Mózgozweglacza' w grze S.T.A.L.K.E.R.

Cytat z Wkipedii

W okolicach Czarnobyla znajdowa? si? g?ówny w?ze? sieci Duga-2 o oznaczeniu R?U-1. Cz??? odbiorcza znajdowa?a si? ok. 9 km od by?ej elektrowni na po?udnie, z lekkim odchyleniem na zachód. Pozosta?o?ci konstrukcji s? wyra?nie widoczne na fotografiach satelitarnych rejonu Czernobyla. Po drugiej stronie Czarnobyla, na pó?nocny wschód od elektrowni, na po?udnie od Homla pod miejscowo?ci? Lubecz znajdowa?a si? druga, nieistniej?ca ju? konstrukcja oddalona od pierwszej o oko?o 58 km. Pozosta?y po niej fundamenty anteny i zabudowania. Ta konstrukcja by?a cz??ci? nadawcz? radaru. Ca?y obiekt by? ?ci?le tajny i pilnie strze?ony przez jednostki specnazu. Obszar w promieniu ok. 5 km od anteny by? zamkni?ty[4], a na mapach sztabowych obiekt zosta? oznaczony jako obóz pionierski[11], podobnie jak wi?kszo?? tego typu obiektów. Sam obiekt by? oficjalnie nazywany centrum radiowym telekomunikacji[4]. Pomi?dzy tym obiektem a terenem elektrowni znajdowa?o si? stanowisko dywizjonu rakietowego obrony powietrznej S-75 "D?wina" lub S-75M "Wo?chow". Cz??? nadawcza by?a obs?ugiwana przez jednostk? wojskow? A3330 a odbiorcza przez 74939[12].

Instalacja Czarnobyl-2 wymaga?a oko?o 1000 osób obs?ugi. W rejonie kompleksu zbudowano dla personelu i ich rodzin zamkni?te miasteczko, nazwane Kurczatow[8]. Personel stacji nadawczej mieszka? w specjalnie wybudowanym miasteczku Lubecz-1[13], które dzisiaj stoi opuszczone[12].

Wi?zka sygna?u obejmowa?a terytorium Stanów Zjednoczonych od pó?nocno-wschodniej strony i przebiega?a przez biegun pó?nocny.

400px-Woodpecker_array.jpgchernobyl_2_m09.jpg

W Czarnobylu-2 postawiono dwa zespo?y anten odbiorczych, ka?dy nastrojony na inne pasmo KF. Mniejszy zespó? sk?ada? si? 12 masztów wysoko?ci 90 m (85 m) – na zakres 14 do 30 MHz; wi?kszy – z 17 masztów wysoko?ci 150 m (135 m), na zakres 4 do 14 MHz. Oba po?o?one by?y jeden obok drugiego na przestrzeni oko?o 900 m. Ka?dy z masztów podtrzymywa? 21 szerokopasmowych anten o konstrukcji zbli?onej do dipola Nadienienki. W tylnej cz??ci konstrukcji znajdowa?a si? siatka, pe?ni?ca rol? reflektora fal. Konieczno?? zastosowania dwóch anten podyktowana by?a rozszerzeniem zakresu cz?stotliwo?ci, aby unikn?? utrudnie? propagacyjnych zwi?zanych z zak?óceniami jonosfery przez zorze polarne.

Pozosta?e konstrukcje Duga, których wi?zka nie przebiega?a przez stref? polarn?, zbudowane by?y z pojedynczych anten. W bezpo?rednim s?siedztwie anten pod ziemi? znajdowa?y si? urz?dzenia odbiorcze i centrum dowodzenia.

Na po?udniowy zachód od g?ównego zespo?u anten ?cianowych znajdowa?a si? konstrukcja antenowa typu CDAA, zbudowana na planie ko?a z dwoma koncentrycznymi pier?cieniami anten, nastrojonymi na te same zakresy co anteny ?cianowe, oraz z cz??ciowo zag??bionym w ziemi, centralnie po?o?onym budynkiem z aparatur? i anten? centraln?. Konstrukcja ta pe?ni?a rol? pomocnicz?, weryfikuj?c odczyt z anten ?cianowych oraz s?u?y?a do prac eksperymentalnych.

Masa ca?ej konstrukcji w Czarnobylu-2 to ok. 13000-14000 ton[15]. Koszt budowy radaru szacuje si? na 0,5 do 1,5 mld dolarów[16].

Na terenie kompleksu znajdowa?a si? niezb?dna infrastruktura towarzysz?ca, w tym ?rodki ??czno?ci.

Link to comment
Share on other sites

Te instalacje by?y elementami radaru zahoryzontalnego, urz?dzenia które pozwala?o wojskowym ?ledzi? ruch obiektów lataj?cych nie tylko w Europie Zachodniej, ale nawet w USA, i o to w?a?nie chodzi?o - wczesne ostrzeganie przed startem rakiet balistycznych. Obiekt Czarnobyl 2 by?y to anteny odbiorcze. Antena nadawcza by?a nieco mniejsza (tylko 80 metrów wysoko?ci ) i znajdowa?a si? w odleg?o?ci 60 kilometrów.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 4 months later...
  • 5 months later...

Przegl?daj?c internet natkn??em si? nt termin broni psychotronicznej i wzmianki o zespole aneten Duga kompleksu Czernobyl 2. Oprócz podstawowej funkcji wykrywania i ?ledzenia ruchu powietrznego, ostrzegania przed startem rakiet balistycznych strony przeciwnej, anteny mia?y te? dodatkowe zadanie. Nie s? to informacje potwierdzone ale te? nikt ich nie dementuje. Anteny mia?y emitowa? wi?zke fal oddzia?ywuj?c? na mózg cz?owieka, przejmuj?c? kontrole nad wol? i dzia?aniem ludzi. Nie s? to informacje sprawdzone ale w okresie istnienia dwóch przeciwstawnych bloków s?u?by specialne prowadzi?y badania nad przej?ciem kontroli nad ludzkim umys?em i wykorzystania tego do celów militarnych. Najdziwniejsze w tym jest to ?e nigdy nie dowiemy si? ca?ej prawdy o Czernobylu2 poniewa? dalej obowi?zuje klauzula ????????.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

W ZSRR wszystko prawie by?o dziwne...tak jak ju? wy?ej pisali pa?stwo by?o ateistyczne.Najlepiej si? ?y?o tym co mieli wtyki.Pono? w niektórych wioskach w czarnobylu mo?na jeszcze kilka osób spotka?.Jakby kto? starszy móg? mi odpowiedzie? to by?bym bardzo wdzi?czny :D a mianowicie

Czy to prawda ?e Polskie mi?so i w?giel wywo?ono do rosji i jak my stali?my w kolejkach to u nich tego nie by?o?

Link to comment
Share on other sites

Wyobra? sobje ?e teraz mamy Uni? Europejsk? i nale?ymy do NATO. Wtedy ?wiat by? podzielony na dwa bloki zachód i wschód. Polska by?a cz?onkiem RWPG i nale?a?a do UW to takie odpowiedniki UE i NATO. Podstawowa ró?nica to dominacja jednego pa?stwa ZSRR. Podleg?e pa?stwa cz??? produkcji oddawa?y za ta kzwan? pomoc, w rzeczywisto?ci za darmo. Obywatele ZSRR mieli wszystko, by? to najwi?kszy i najbogatszy kraj uk?adu, w szko?ach mieli angielski, my przymusowy rosyjski. W Polsce stacjonowa?y oddzia?y Armii Czerwonej, rodziny radzieckie mia?y swoje osiedla, szko?y i sklepy w których by?o wszystko. Wyobra? sobje dzisz jak wchodzisz do sklepu a tam na pó?kach stoi ocet i reszta to puste miejsce. Nieprawdopodobne ale tak by?o. Jad?e? pomara?cze albo mandarynki jak rodzice kupili na ?wi?ta. Takie by?y czasy zapytaj rodziców albo dziadków.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Niestety czasy by?y chore ogólnie zacz??o si? od wypi?cia si? na nas sojuszników w WW II. A pó?niej wiem jak by?o. Panowie podzielili si? Europ? i tak jest.

Niektórzy do tej pory si? na nas wypinaj? :D A o Polsce przypominaj? sobie jak co? chc? bo wtedy jeste?my ich "najwi?kszym sojusznikiem"

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.