Jump to content

Nowy ciekawy mod - Martwy szlak 2


malakas

Recommended Posts

to tekst opisów ciekawgo moda..pot?umaczcie to troch?...

2. ??? ??????? ????????? ???????? ? ???????????????? ? ?????, ??? ??? ?????? ?? ?????.

3. ???????? ??????? (?????????) ?????? ? ????? ? ?????????? ? ???????.

? ?????? ????? ???????? ??? ??? ?????????: ???????????, ????????, ??????, ??????? ????????, ????????????????.

? ????? ????? ???????? ??? ??? ?????????: ?????????? ??????, ?????????????, ?????????? ???????????-???????????? ???? (? ??????????? ??????????? ?????? ????????), ????????? ??? ????????? ??????? ??????? ???????.

? ??????????? ???????? ?????? ???????? ??? ???????? ? ????????? ????????????????.

? ?????????? ????? ???????? ?????? ???????? ? ???????????.

??? ?????? ?????? ????? ??????? ?????? ???? ?????????, ??? ??? ???????? ????? ?????? ????????? ??? ?????? ?? ???? ? ?????????.

??? ????? ????? ????? ????? ??????? ?????? ???? ?????????.

4. HUD ?? ??.

5. ???????? ???????? ? ????????.

6. ???? ????? ???? ? ?????? ????.

7. 22 ????? ????????? (????? ????????? ??????? ?? 3 ??????: ????????, ??????? ? ????????).

8. ?????? ????? ????????? ????? ???????? ? ????? ?? ????? ??? ????????, ????????? ????? ?? ????????? ????.

9. ????????????? ????????? "??????" ? "?????? ??????".

10. ????? ????? ?????? ? ??????.

11. ??????? ??????????? ?????? ? ???? ?????????.

12. ???????? ????.

13. ???????? ??????????? ??????????? ???.

14. ???????? ???? ??.

15. ???????? FreePlay - ??????????? ?????? ? ???? ????? ?? ???????????, ???? ???? ???????? ??????.

16. ?????? ?? ???? ????? ???????? 24 ?????????.

17. ????????? ????? ???????? ????? ?????????.

18. ???????? ???????? ?? ???? 1 ????? ????? ? ????????, ????????????? ? ?????? ???????, ???? ?? ????? ????? ???????.

19. ????????? ????????? ? ???? ?????????? ?????????, ????? ????? ???? ????? ?? ???? 2 ? ??????? ? ???????? ????? ??? ?????????? ?????????.

20. ???????? ???????? ?? ???? 2, ??? ??????????? ????????? ??????? ? ??? ?????????? ?????????, ????? ??????????? ????.

21. ????????? ????????? ?? ???.

22. ????????? ????? ???????, ?? ??? ?? ????? ? ??????? ??? ? ?????, ? ?????? ????????? ? ???? ????? ?????, ??? ? ??.

23. ?????? ?? ????? ?????? ???? ?? ?????????.

24. ????????? ????? ???????? ?????????.

25. ????????? ?????? ??? ???????????.

26. ???????? ????????? ?????? ? ???????????.

27. ???????? ????????? ? ?????????? ??????.

28. ?????? ????????? ? ?????? ????? ?????? ? ?????.

29. ???????? ?????? ???????? ?????, ??????, ?????, ?????????? ? ?.?.

30. ????????? ????????? ?? ???????, ??????????????? ?? ???? ??????? ???? ? ??????? (??????? ?? ?????? ???? ?????????? ?????).

31. ????? ????? ??????? ??? ?????????????? ???????.

32. ????????? ????? ??????? ? ?????????? ?????????? ???.

33. ???????? ???????? ? ????? ????.

34. ?????? ? ????????? ????????? ?????????, ????? ????? ???? ?????? ??????? ?? ????? ? ??????? ?? ??????????.

35. ???????? ???????? ? ????????? ???????.

36. ???????? ???????? ?? ?????? (????????, ??????? ?????????? ???, ????? ?? ????????????? ? ??? ???? ?? ???????).

Link to comment
Share on other sites

Tak to ten sam , ale chcia?bym porz?dnie t?umaczony opis bo mod dobrze si? zapowiada...Nie mówi? ?e tamten jest z?y, ale mile widziany szczegó?owy... :smile:

jeszcze to...

? ???? ???????? 3 ?????? ??? ??????????????? (?????????) ??????:

1. ?????? ????? ??? ?????????? ???????????????? ? ???-74?.

2. ?????? ????? ??? ?????????? ???????????????? ? ??5 (??????).

3. ?????? ????? ??? ????????? ???????? sig550, ? ???? ????? ????????? ?????? ?????? ??? ????????????????, ??? ????????? ?????? ?????????? ? sig550 ???? ????????.

?????? ??????? ? ???? ?? ??????????.

Link to comment
Share on other sites

Moje t?umaczenie...

2. Wszystkie lokacje zaludniono i synchronizowano z gr?, nie b?dziecie si? nudzi?.

3. Dodano mo?liwo?? ulepszania broni i pancerzy u Sidorowicza i Barmana.

W przypadku broni dodano mo?liwo?? zmiany nast?puj?cych parametrów: obra?enia, celno??, kaliber, pojemno?? magazynku, szybkostrzelno??.

W przypadku pancerzy dodano mo?liwo?? zmiany nast?puj?cych parametrów: ochrona przed anomaliami, nak?adka kuloodporna, podniesiono limit dost?pnej po za?o?eniu pancerza wagi maksymalnej (mo?na biega? maj?c za?o?ony egzoszkielet), mo?liwo?? monta?u lub ulepszenia noktowizora.

W przypadku karabinów snajperskich nie ma mo?liwo?ci zwi?kszenia szybkostrzelno?ci i zmiany stosowanego w nich rodzaju nabojów. W przypadku ?rutówek istnieje mo?liwo?? ulepszenia celno?ci i zadawanych nimi obra?e?.

Dla jednej sztuki broni i pancerza mo?na wybra? tylko jeden rodzaj ulepszenia, w zwi?zku z tym decydujcie si? na ulepszenie które najbardziej Wam odpowiada.

4. Dodano HUD z Zewu Prypeci.

5. W Lima?sku umieszczono teleport

6. Dodano nowy prowadz?cy do centrum Zony szlak.

7. Dodano 22 dziel?ce si? na trzy grupy nowe artefakty: s?abe, dobre i bardzo dobre.

8. Wiele nowych artefaktów mo?na wymieni? w zamian za cz??ci cia? mutantów, pozosta?ych artefaktów szukajcie na terenie Zony.

9. Przywrócono artefakty o nazwie "Kompas" i "Serce oazy".

10. Dodano mo?liwo?? okradania z pieni?dzy zw?ok.

11. U wszystkich handlarzy zmieniono asortyment dost?pnych na sprzeda? towarów.

12. Zmieniono ceny.

13. Podniesiono limit wagi maksymalnej.

14. Zmieniono fotografi? g?ównego bohatera gry(?)

15. Dodano tryb FreePlay - mo?liwo?? dalszego grania nawet po negatywnym zako?czeniu gry.

16. Od teraz na pasie mo?na umie?ci? 24 artefakty.

17. Dodano nowe przej?cia mi?dzy lokacjami.

18. Umieszczono teleport w Elektrowni Atomowej nr.1, tu? obok wej?cia do sarkofagu: przenosi na pocz?tek lokacji w której znale?li?cie si? po wyj?ciu z Prypeci.

19. Umieszczono teleport w pomieszczeniu kierowania monolitem: umo?liwia przej?cie do Elektrowni Atomowej nr.2 i z powrotem.

20. Umieszczono teleport w Elektrowni Atomowej nr. 2: umo?liwia przej?cie do pomieszczenia kierowania monolitem po zako?czeniu gry.

21. Umieszczono teleport na parkingu.

22. Dodano nowe schowki w formie stosu ?mieci/z?omu, podobnych do tych z Zewu Prypeci.

23. Od teraz w bazach nie znika bro?(?).

24. Stan zu?ycia pancerza spada wolniej.

25. Do egzoszkieletu dodano lepsze urz?dzenia noktowizyjne.

26. Zmieniono parametry ochronne w egzoszkielecie.

27. Zmieniono parametry niektórych typów broni

[28. Od teraz Sidorowicz i Barman mog? naprawia? bro? i pancerze (powtórka!).]

29. Zmieniono tekstury wielu rzeczy, broni, pancerzy, artefaktów i td.

30. Na Bagnach umieszczono teleport: mo?liwo?? przej?cia do bazy frakcji Czyste Niebo i z powrotem (na wypadek gdyby zgin?? przewodnik).

31. Zniesiono limit czasu w zadaniach pobocznych.

32. Dodano nowe dialogi do niektórych powi?zanych z zadaniami postaci NPC.

33. W Czerwonym Lesie umieszczono teleport

34. W szpitalu umieszczono teleporty umo?liwiaj?ce przej?cie ca?ej lokacji a? do generatorów.

35. We wschodniej cz??ci Prypeci umieszczono teleport.

36. W Zatonie umieszczono teleport, pokazuj?cy posta? Noego w momencie waszego wspólnego ataku na snorki.

W trakcie ulepszania broni zauwa?ono 3 wyrzucenia/wyj?cia/wypady z gry:

1. pierwsze wyrzucenie z gry nast?puje przy próbie zwi?kszenia szybkostrzelno?ci w AKM-74U

2. drugie wyrzucenie z gry nast?puje przy próbie zwi?kszenia szybkostrzelno?ci w MP5

3. trzecie wyrzucenie z gry nast?puje przy próbie ulepszenia karabinu SIG550, w jego przypadku mo?na zwi?kszy? jedynie pojemno?? ?ódki nabojowej i szybkostrzelno??, dlatego przy próbie ulepszenia pozosta?ych parametrów tego karabinu nast?puje wyrzut z gry.

Drobne odkrycie: s?dz? ?e ?? = ??????? ????? = g?ówny bohater gry, a nie inicja?y postaci jak s?dzi?em w przyp. t?um. innego opisu.

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

Kto pierwszy ten lepszy?..... zdumiewaj?ce podej?cie bior?c pod uwag? ?e niezale?nie od osoby t?umacz?cej pierwsza wrzucona wersja mo?e by? do d.... ;) Je?li to ma by? traktowane na zasadzie wy?cigu ze szkod? na jako?ci t?umaczenia to ja si? z niego wypisuj? bo uwa?am, ?e niezale?nie od tego czy to setna czy pierwsza wersja, ostateczn/zaakceptowana wersja ma by? po prostu DOBRA.

Link to comment
Share on other sites

Nie w tym sensie pierwszy lepszy...pierwszy to ten który jest autorem.

Jako?? równie? b?dzie dobra poniewa? potem inni mog? wprowadzi? poprawki...znam j?zyk na tyle dobrze by oceni? poprawno?? t?umaczenia... :smile:, to ?e nie t?umacz? to inna sprawa... nie mam czasu.

niezale?nie od tego czy to setna czy pierwsza wersja, ostateczn/zaakceptowana wersja ma by? po prostu DOBRA.

w?a?nie po tym wszystkim efekt b?dzie taki jak napisa?e?..Twoje t?umaczenie równie? przejdzie korekt? ..

Tekst znajdzie si? w temacie...http://www.stalkerteam.pl/topic/3748-martwy-szlak-2-globalno-fabularny/

Link to comment
Share on other sites

Tekst znajdzie si? w temacie...http://www.stalkerte...alno-fabularny/

Je?li maj? zosta? amerykanizmy pokroju "kwestowych" to wola?bym aby mój nik nie figurowa? przy przet?umaczonym tek?cie po takiej korekcie, jak ju? wspomnia?em nie jestem zwolennikiem takiego t?umaczenia je?li w bardzo zgrabny sposób da si? to uj?? po polsku. Tym bardziej ?e punkt wy?ej figuruje s?ówko zada? pobocznych.

przy okazji: co to jest "bro? GG" i "ATP"? Chodzi o rozwini?cie skrótów po polsku.

13. Zwi?kszono maksymalny przenoszony ci??ar.(ud?wig postaci) -> nie zwi?kszono ci??aru przenoszonych przedmiotów ale cie?ar samego ud?wigu postaci (no chyba ?e rozszerzono pojemnosc ekwipunku), czyli : "zwi?kszono maksymalny ud?wig postaci".

6. i 27. poprawi?em powy?ej.

Link to comment
Share on other sites

Je?li maj? zosta? amerykanizmy pokroju "kwestowych" to wola?bym aby mój nik nie figurowa? przy przet?umaczonym tek?cie po takiej korekcie,

Dobrze usun? tekst z tematu..mo?e kto? inny przet?umaczy.. :smile:.

//

GG to od dawna przyj?te okre?lenie dla g?ównego bohatera (Streloka)

ATP to nazwa lokacji i tego nigdzie nie t?umaczono, wi?c nie mo?na zmieni?

Kilka b??dów sk?adniowych ...

Dodano nowy prowadz?cy do centrum Zony szlak....to b??dne zdanie powinno by?...Dodano nowy szlak prowadz?cy do centrum Zony.

Dodano 22 dziel?ce si? na trzy grupy nowe artefakty..to b??dny zwrot, powinno by?..Dodano 22 nowe artefakty dziel?ce si? na trzy grupy.

Stan zu?ycia pancerza spada wolniej....to to ju? zupe?nie bez sensu..stan mo?e si? zmienia? nie spada?.

//

Tak oto po wyczyszczeniu spammu temat powraca do konkretów czyli tekstu...

Link to comment
Share on other sites

Je?li jeszcze istnieje potrzeba t?umaczenia tego tekstu, to prosz?:

2. Wszystkie lokacje ca?kowicie zasiedlone i zsynchronizowane z gr?, tak ?e nudno nie b?dzie.

3. Dodany upgrade (ulepszenie) broni i pancerzy u Sidorowicza i Barmana.

W broni mo?na teraz zmienia? dowolnie parametry, takie jak: obra?enia, celno??, kaliber, pojemno?? magazynka, szybkostrzelno??.

W pancerzach mo?na teraz zmienia? dowolnie parametry, takie jak: ochrona przed anomaliami, kuloodporno??, zwi?kszanie maksymalnego ud?wigu ci??aru (w Egzoszkielecie mo?na biega? sprintem), instalowanie lub ulepszanie noktowizora.

W snajperskich karabinach nie mo?na zmienia? typu naboi i zwi?ksza? szybkostrzelno?ci.

W shotgunach mo?na tylko poprawia? celno?? i naprawia? uszkodzenia.

Dla jednej broni mo?na zrobi? tylko jedno ulepszenie, tak ?e uwa?nie dobiera? sobie ulepszenia, jakie Wam najbardziej odpowiadaj? i poprawia? sobie.

Dla jednego pancerza, tak?e mo?na zrobi? tylko jedno ulepszenie.

4. HUD z Zew Prypeci.

5. Dodano teleport w Lima?sku.

6. Jest nowa droga do centrum Zony.

7. 22 nowe artefakty (nowe artefakty dziel? si? na 3 grupy: zwyk?e, dobre i doskona?e).

8. Wiele nowych artefaktów mo?na otrzyma? w zamian na cz??ci cia? mutantów, pozosta?e trzeba szuka? na rozleg?ych terenach Zony.

9. Przywrócono artefakty "Kompas" i "Serce oazy".

10. Mo?na zabiera? pieni?dze z cia?.

11. Zmieniono wachlarz produktów u wszystkich handlarzy.

12. Zmieniono ceny.

13. Zwi?kszono maksymalny ud?wig pancerza.

14. Zmieniono zdj?cie GG (GG - ??????? ????? - G?ówny Bohater) .

15. Dodany FreePlay - mo?liwo?? dalszej kontynuacji gry po jej zako?czeniu, nawet je?li niepomy?lnie by?a zako?czona.

16. Teraz na pas mo?na powiesi? 24 artefakty.

17. Dodano nowe przej?cia mi?dzy lokacjami.

18. Dodano teleport na Czarnobylsk? Elektrowni?-1 obok wej?cia do sarkofagu, przenosi na pocz?tek lokacji, po wyj?ciu w Prypeci.

19. Dodano teleporty w sterowni monolitu, aby mo?na by?o wyj?? na Czarnobylsk? Elektrowni?-2 i z powrotem do sarkofagu przez sterowni? monolitu.

20. Dodano teleport na Czarnobylskiej Elektrowni-2, aby móc wróci? do sterowni monolitu, po przej?ciu gry.

21. Dodano teleporty na ATP.

22. Dodano nowe schowki, lecz rzeczy nie s? w plecaku lub w skrzynce, a zwyczajnie, le?? w kupce, jak w Zew Prypeci .

23. Teraz przy wchodzeniu na baz?, bro? nie chowa si? sama.

24. Zu?ycie pancerza jest teraz wolniejsze.

25. Dodano lepsze PNW (?????? ??????? ???????- noktowizor) w egzoszkielecie.

26. Zmieniono parametry ochronne w egzoszkielecie.

27. Zmieniono parametry u niektórych broni.

28. Teraz Sidorowicz i Barman naprawiaj? bro? i pancerze.

29. Zmieniono wiele tekstur rzeczy, broni, pancerzy, artefaktów i t.d.

30. Dodano teleporty na Bagnach, przenosisz si? do bazy Czystego nieba i z powrotem (zrobiono tak, na wypadek ?mierci przewodnika).

31. Usuni?to limit czasu dla zada? pobocznych.

32. Dodano nowe dialogi z niektórymi questowymi NPC.

33. Dodano teleport w Czerwonym Lesie.

34. Dodano w Szpitalu teleporty, aby mo?na by?o przej?? lokacj? do ko?ca i dosta? si? do Generatorów.

35. Dodano teleport we wschodniej Prypeci.

36. Dodano teleport na Zatonie (teleport, który otwiera Noe, po pomy?lnie zako?czonym z nim wypadzie na snorki).

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.