Jump to content

Prośba o tłumaczenie ...mod Kruk


malakas

Recommended Posts

Jak poprzednio prosi?bym przet?umaczy? ..s? to opisy moda zmieniaj?cego fabu?? gry.

S.T.A.L.K.E.R.: ????? ???????????? ????? ?????, ??? ???? ?????????? ??? ????? ???????????????, ??????? ? ?????? ??????????????, ? ?????? ?????????? ? ?????? ????????? ??????????. ???????? ???? ??????????????? ? ????????? ??????? ? ?????????? ????, ??? ?? ????????? ?????????, - ????????? ????????????? ???????? ???????? ????. ??? ??????????????? ?????? ??????? ????????.

?????? ???? ????????? ???????????, ??????????? ???????????????? ? ????????? ?????????, ??????? ? ?????? ???????? ???????? ????. S.T.A.L.K.E.R. - ??? ?????? ?? ????????????? ??????????????? ? ?????????? ?????????? - ???????????? ??????, ????????????? ????, ?????????, ?????????, ????????-???????, ??????????? ?????????? ???? ? ?.?.

• ? ???? ????? ????? (?????? ????? ?????? ????)

• ????? HUD, ???? ? ????. ?????.

• ????? ??? ?????? ? ?????? ??????????

• ????? ??????? ?????, ????? ???????

• ????????? ???????? ???????? ??????

• ???????? ???????????? HUD ??? ????????

• ????? ?????????? ????? (?????-?????) ?????.

• ????? ?????????? ????? ??? ???????? ? ???????

• ????????????? ?????? ??????? ? ???????? ?? ???????? (??????????? ???????)

• ?????? ???????, ???????????? ???????? ? ???-????.

• ??????? ????????? ??????????.

• ??????????? ?????? ?? ?????? ? ?????? ????????

• ???????? ??????? ? ??.???? ??? ??????? F1

• ????????????? ???????????? ???????.

• ???????? ???????? ?????.

• ????? ???????????? ???? ??????????? ???? ????

• ????????????? ??????? ? ??????.

• ????????????? ??? ?? ?????.

• ????????????? ????????? ???????.

• ?????? ????? ? ??????.

• ??????????? ??????? ??????, ??? ? ???????? ??? ? ? ?????????????.

• ??????????? ???????? ??????.

• ????????? ???????????? ?????? ?? ????? ????

• ????????? 4 ????? ?????? ? ????? ???????

• ??????????? ????? ??????, ??????

• ????? ????? ?????? ? ??????? ? ?????? ? ???? ???????????.

• ???????? BLUR ? ULTRA shaders

Link to comment
Share on other sites

S.T.A.L.K.E.R.: KRUK przedstawia now? ods?on?, w której gra jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna, niebezpieczna oraz pe?na niespodzianek, nowych wra?e? i zwrotów akcji. Fabu?a gry toczy si? w niedalekiej przysz?o?ci w usianej anomaliami Zonie, gdzie wcielacie si? w rol? stalkera – ?owc?, ch?tnie eksploruj?cego ogromne przestrzenie Zony i jako gracze macie pe?n? swobod? dzia?a?.

Mo?ecie podró?owa? bez ogranicze?, podejmuj?c si? zarówno zada? wygenerowanych losowo jak i tych zwi?zanych z lini? fabularn? gry, b?d?cych cz??ci? przera?aj?cych wydarze? mrocznego ?wiata gry
S.T.A.L.K.E.R.
- to paj?czyna przeplataj?cych si? ze sob? zarówno niebezpiecze?stw psychologicznych jak i fizycznych – bro? o dzia?aniu psychotropowym, zombiaki, telepatia, telekineza, mutanci, ?miertelne anomalne Zony i td.

Osobliwo?ci moda...

pó?na jesie? w Zonie (pierwsze opady ?niegu),

nowy HUD, menu i ekran za?adunku gry,

niemal wszystkie bronie posiadaj? now? tekstur?,

bardziej niebezpieczni wrogowie, nowe potwory

w ca?o?ci zast?piono animacj? broni

dodano dynamiczny HUD dla ubra?

nowa (czarno-bia?a) mapa globalna

nowe siatki celownicze lunet broni i lornetki

odtworzono i znacznie wzmocniono stare mutanty oraz zaludniono nimi lokacje

pot??ne Emisje, dynamiczne anomalie i psi-strefy.

przyspieszona aktywacja artefaktów.

dodano mo?liwo?? gry na gitarze i harmonijce ustnej

dodano SPAWNER w menu g?ównym w momencie naci?ni?cia przycisku F1

przywrócono dynamiczne wiadomo?ci.

dodano ?piwór.

nowy realistyczny d?wi?k przelatuj?cych obok pocisków

przywrócono opowiadane przy ognisku historie.

przywrócono walki na arenie.

dodano kilka zada?.

mo?liwo?? okradania z pieni?dzy zw?ok.

mo?liwo?? naprawiania broni, zarówno u handlarza jak i przy u?yciu kompletu narz?dzi naprawczych

mo?liwo?? ulepszania broni

dodano dynamiczn? muzyk? w trakcie prowadzonych walk

dodano 4 nowe bronie i nowe pancerze

mo?liwo?? zatankowania/pobrania benzyny, kanistry

u wszystkich frakcji nowe odg?osy broni i opowiadanych przy ognisku historii

dodano BLUR i ULTRA shaders

  • Positive 2
Link to comment
Share on other sites

Bardzo dzi?kuj? Panowie...dodam nowy temat do modów. Mam jeszcze kilka w zapasie wi?c wstawi? teksty do t?umaczenia..

S.T.A.L.K.E.R.: Way to the Dream ???????????? ????? ?????, ??? ???? ?????????? ??? ????? ???????????????, ??????? ? ?????? ??????????????, ? ?????? ?????????? ? ?????? ????????? ??????????. ???????? ???? ??????????????? ? ????????? ??????? ? ?????????? ????, ??? ?? ????????? ?????????, - ????????? ????????????? ???????? ???????? ????. ??? ??????????????? ?????? ??????? ????????. ?????? ???? ????????? ???????????, ??????????? ???????????????? ? ????????? ?????????, ??????? ? ?????? ???????? ???????? ????. S.T.A.L.K.E.R. - ??? ?????? ?? ????????????? ??????????????? ? ?????????? ?????????? - ???????????? ??????, ????????????? ????, ?????????, ?????????, ????????-???????, ??????????? ?????????? ???? ? ?.?.

??????????? ????:

- ???????? ??????? ??? ???? — 30 ?????????? ??????????, ????????? ?????????? ????????????, ??????? ????????????;

- ????????? ?????????? ??? ???? ? ?????????? ??????? ????????? ?????, ???????????? AI, ??????????? ????? ??????????;

- ??????? ?????????? ?????, 7 ?????????? ?????? ???????? ????, ???????? ???????????, ???????, ???????????, ???? ? ??.;

- ??????????????? ? ?????????? ?????????: ???????????? ??????, ????????????? ????, ?????????, ?????????, ???????? ???????, ??????????? ?????????? ????.

- ????? 70 ????? ??????: ??????????????????, ????????? ??????????;

Link to comment
Share on other sites

S.T.A.L.K.E.R.: Way to the Dream

S.T.A.L.K.E.R.: Way to the Dream przedstawia now? fabu??, gdzie gra staje si? jeszcze bardziej nieprzewidywalna, niebezpieczna i pe?na niespodzianek, z nowymi odczuciami i nowymi fabularnymi zwrotami. Akcja gry toczy si? w niedalekiej przysz?o?ci, w anomalnej strefie, gdzie jeste? Stalkerem , my?liwym, który bada ogromne po?acie Zony. Pozostawiona graj?cemu pe?na swoboda dzia?ania.

Na gracza czekaj? swobodne podró?e, nape?nione wygenerowanymi i fabularnymi zadaniami, udzia? w niesamowitych wypadach, w mroczny ?wiat gry. S.T.A.L.K.E.R. - to g?szcz przeplataj?cych si? zagro?e? psychicznych i fizycznych - psychotropowa bro?, zzombikowani ludzie, telepatia, telekineza, zmutowane stworzenia, ?miertelne anomalne strefy i t.d.

W?a?ciwo?ci gry:

- W grze ogromna przestrzenno?? Zony — 30 km kwadratowych, swobodna nieliniowa penetracja terenu, du?e przestrzenie;

- Wci?? zamieniaj?cy si? ?wiat Zony i unikatowy system symulacji ?ycia, realistyczny AI, realistyczne ?ycie postaci;

- Silna nieliniowa fabu?a, 7 doskona?ych i ró?nych zako?cze? gry, handel artefaktami, broni?, ekwipunkiem, jedzeniem i t.p.;

- Psychologiczne i fizyczne niebezpiecze?stwa: psychtropowa bro?, zzombifikowani ludzie, telepatia, telekineza, zmutowane istoty, ?miertelne anomalne strefy.

- Oko?o 70 rodzajów broni: udoskonalenia, realistyczna balistyka;

Link to comment
Share on other sites

Fajno ...ostatni na dzisiaj tekst pochodzi równie? z moda fabularnego...

??????? ???? ????? part 1 MONOLIT final

?????

?? ??????? ??????????? "???????" ?? ?????? ?? ???????, ??? ????? ???????????, ??? ????????? ? ?????? "????????" ?????????? ? ???????? ????????? ? ??????????.

?????? ?????????

- ???????

1. ?? ?????? ?????? ????.

2. ???????? ???????.

3. ??????????????? ???????.

4. ???????? ????????.

5. ???????? ?????.

6. ???????? ??????? ????.

7. ???????? ????????? NPC.

8. ?????? NPC ???????????????.

9. ??????????? ????.

10. ?????? ?????? ??????? ??????. (???? ?? ?????? "???????")

11. ??????????????? ???????? ??????

12. ??? ?????? ???????? ?????...

13. ???????????????? ????????? ???????????.

14. ?????????? ??????????? (??? ???????? ???? (?? ????????? ???? ??? ????? ???????? ?????????? ????????: ???????????, ???????... ???????? ????? ????))

15. ???? ?????? ?????????.

16. ? ???????? ?????? ???? 4 ????????????? (??????? ? ???? ? ? ????????? ??????? ????? ???? ????)

????????? ????:

1. ?? ??????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ? ????? ????? ?????? ??????? ???? ?????? (?? ?? ???? ?? ????? ?? ???????).

2. ?????? ?? ?????? ?? ??????????? ???? (?.?. ????? ? ??? ??? ?? ????? ????????.)

Link to comment
Share on other sites

Je?eli zmiany w modach si? pokrywaj? to mo?e by? równie? podobnie w opisach...nie jest to b??d. AI to inteligencja elementów gry, które ?yj? sobie same...inteligencj? GG jest gracz.

//

Poniewa? mam Wasze posty przenios? je do dzia?ów i tam zbuduj? tematy Waszego autorstwa...jeden dla Ciebie i jeden dla Glaeken-a..o ile si? zgodzicie..

Link to comment
Share on other sites

Historia Fiedki Bicza cz1 MONOLIT

Fabu?a...

Jeste? teraz cz?onkiem ugrupowania "Monolit", niczego nie pami?tasz, trzeba Ci samemu zorientowa? si?, co si? sta?o i pomóc "Monolitowi" i poradzi? sobie z nap?ywem stalkerów i zdrajców.

Opis zmian...

1. Gg teraz Fiedka Bicz.

2. Ulepszona grafika.

3. Zredagowane dialogi.

4. Ulepszone opcje handlu.

5. Zmienione odg?osy.

6. Zmienione g?ówne menu.

7. Zmieniono niektórych NPC.

8. Inni NPC bardziej dopracowani.

9. Poprawiono ceny.

10. Teraz naprawd? trudno prze?y?. (Nawet na poziomie "nowicjusz").

11. Zredagowano nazwy misji.

12. Bar to teraz straszne miejsce...

13. Pozmieniano relacje mi?dzy ugrupowaniami.

14. Poprawiono zdobywanie informacji z perspektywy fabu?y gry (nie omijajcie potencjalnych ?róde? informacji, dla przyk?adu: informatora czy barmana, poniewa? od nich mo?ecie dosta? cynk)

15. Sporo drobnych poprawek.

16. Monolit ma teraz 4 oddzia?y (dowiedzie? si? mo?na w grze i od stalkerów, którzy mog? mie? tak? informacj?).

Drobne b??dy:

1. z powodu du?ego respawnu stalkerów na pocz?tku gry w Kordonie, ginie posta? Wilka - wtedy po prostu rozpocznijcie gr? od nowa (nic nie tracicie z tego powodu).

2. Teraz na Wysypisku walczymy sami (to znaczy Szary i Lis, nie b?d? nam pomaga?).

Link to comment
Share on other sites

Poniewa? mam Wasze posty przenios? je do dzia?ów i tam zbuduj? tematy Waszego autorstwa...jeden dla Ciebie i jeden dla Glaeken-a..o ile si? zgodzicie..

nie robi mi to ró?nicy wi?c czyn swoj? wol? ;)

"t.k." to b?dzie co? w rodzaju "to znaczy". :wink:

t.k. -> ??? ??? = t.z. -> to znaczy... czyli si? zgadza. Ale konkretnie w tym przypadku to brzmi:

2. na Wysypisku bronicie si? samodzielnie (poniewa? Szary i Lis nie przyjd? Wam z pomoc?)

Jeste? cierpi?cym na amnezj? cz?onkiem ugrupowania "Monolit", Twoim zadaniem jest doj?cie do tego co si? sta?o i wsparcie frakcji "Monolit" w walce z nap?ywem stalkerów i zdrajców.

1. GG (przypuszczalnie inicja?y) to od teraz Fiedka Bicz

2. Zmieniono szat? graficzn?

3. Przeredagowano dialogi

4. Zmieniono tryb handlu

5. Zast?piono/zamieniono d?wi?ki (nowymi)

6. Zast?piono/zamieniono ekran menu g?ównego

7. Zast?piono/zamieniono niektóre postacie NPC

8. (dialogi) innych postaci NPC przeredagowano / inne postacie NPC zosta?y zmienione

9. Porawiono ceny

10. Od teraz trudniej prze?y? nawet na poziomie "nowicjusz"

11. Przeredagowano nazwy misji

12. Od teraz Bar to przera?aj?ce miejsce

13. Poprawiono relacje mi?dzy frakcjami

14. Poprawiono zdobywanie informacji z perspektywy fabu?y gry (nie omijajcie potencjalnych ?róde? informacji, dla przyk?adu: informatora czy barmana, poniewa? od nich mo?ecie dosta? cynk)

15. Szereg drobnych poprawek

16. Od teraz frackja "Monolit" dysponuje 4 pododdzia?ami (dowiecie si? o tym z gry i dzi?ki cynkowi od stalkerów)

Drobne b??dy:

1. z powodu du?ego respawnu stalkerów na pocz?tku gry w Kordonie, ginie posta? Wilka - wtedy po prostu rozpocznijcie gr? od nowa (nic nie tracicie z tego powodu).

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.