Jump to content

Tekst do tłumaczenia..dodatek do TS2


malakas

Recommended Posts

Mo?e kto? spróbuje swoich si? i prze?o?y to na Nasze... :smile:..to opis dodatku do TS 2.

????? ??????? ????? 300 ??, ??? ??? ? ????? ????????? ?????????????????? ? ?????????? ????????? "???????" ? ????, ??????? ??-?? ?????????? "??????" ? ?.?., ???? ?????????????? ????????.

??????? ????????? ??????? (?? n6260), ? ????????? ?????????????, ????????????? ? ??????????????? ????????????????, ?????????? ? ?????????? ?????????? ????????, ??????? ? ??????, ??? ??? ???????? ???????????? ?????? ?????? ???????????.

1) ???????????: ????? ????? ?????? ? ??????? ??????? ????? ??????????.

2) ????????? ??? ????????? ??????? ? "???????".

3) ??????? ????? ??????? ??????????? ? ????? ???????????? "????????".

4) ????????? ???????: ?????????? ?????? ??????? ?? ?????????????? (??, ??????? ????????????? ??????????? ???????? ?????????).

????????? ?????? ???????? ???????? ?? ??????. ??? ?????? ? ???????? ?????? ????????????? ?????? ??????? ???????? ???????.

5) ????????? ? ???????? "?????????": ????? ???????, ??C, ????? ?????? ? ????????? ?????????? ? ??????????? ???????? ???????? ?? ????? ??? ???????.

6) ??????? ??????? ????????? ????????? ????????? - ?????? ??? ??????. ?????? ?????? ?? ??? ????? ? ????? ?????????????? ?????. ???, ?????????????, ????? ??????? ? ????????? ??????????? ??????.

7) ?????? ????? ????????? ?????.

8) ?????? ?????? ????? ??????? ????? ????????? ??????????.

9) ????????? ???????????.

?????? ????????? ??????:

??? ?????????.

???????? "?????????".

??????? ?? ????? ????????? ??? ?????? ????? ????? ??????? ???????, ?? ?? ??? ??????.

?????????? ??????.

?????????? ???? ? ?????? ?? ????-1 ? 2 ?? ?????.

?????????? ?????? ? ????? ? ??? ?????????????? ? ????? ??????.

????? ???????: ???????, ?????????? ??? ? ???? ?????????? ?? ????? ????, ?????????? ????????? ? ?????????.

??????? (???????? amik_?) ??????? ? ?????????? ?????????? ? ????? ?? ????? ????? ??? ????????. ?????? ????? ? ???? ???????. ???? ???? ??????????.

???????? ???? ?? ????? ??????? - ??? ???? ?????????????? ??????????.

????? ???????????? ?????????? ???? - ????????, ????????? ???? ???? ? ???????? ?????? ???????.

????? ????????? ????????? ?????? ???? ????? ??????????????. ?????? ??? ?????? ????? ????? ???????? ???? ??????.

//

Mo?e kto? spróbuje swoich si? i prze?o?y to na Nasze... :smile:..to opis dodatku do TS 2.

Link to comment
Share on other sites

Pozwol? sobie na zamieszczenie mojej wersji t?umaczenia tekstu kolegi malakasa.

Obj?to?? aktualizacji ko?o 300 mb, poniewa? dla podniesienia wydajno?ci i zmniejszania mo?liwych "zawisów" w grze, wylotów z niedostatecznej "pami?ci" i t.d., zoptymalizowano tekstury.

Du?a zawarto?? tre?ci, dotycz?ca broni (od n6260), z ca?kowicie przerobionymi, naprawionymi i dostosowanymi charakterystykami, teksturami i animacjami dotycz?cych arsena?u broni, w??czono w aktualizacji, poniewa? jest nieod??czn? cz??ci? danej modyfikacji.

1) Korekty: oko?o setki drobnych i ?redniego stopnia b??dów naprawiono.

2) Naprawiony kilka krytycznych wylotów i "zawisów".

3) Zmieniony ogólny bilans modyfikacji w zakresie zgodno?ci z "realizmem".

4) Dotyczy tre?ci broni: zmieniono modele luf na prawostronne (takie, które rzeczywi?cie jako?ciowo wygl?daj? jak orygina?y).

Niektóre lufy wypad?o zast?pi? innymi. TTCH broni i naboi teraz odpowiadaj? bilansowi naszej wizji gry.

5) Dodano fabularne "smaczki": nowe monstra, NPC, nowe questy i niektóre zmienione i uzupe?nione dodatkowe w?tki fabularne, na pewno nie pozwol? Wam si? nudzi?.

6) Zmieniona zasada pojawiania si? questowych przedmiotów - teraz s? przypadkowe. Ka?dy znajdzie to co trzeba, w swoim indywidualnym miejscu. Przewodnik odpowiednio zostanie zmodyfikowany, w kontek?cie odnowionej wersji.

7) Wi?kszo?? gry b?dzie troch? inna.

8) Pieni?dze teraz mo?na odzyska? po kilku kradzie?ach.

9) Do?o?ono zrzuty ekranu.

Teraz kilka szczegó?ów:

Poprawiono opcje snu.

"Rozszerzone" zako?czenie.

Poleg?ych questowych NPC, teraz mo?na przywróci? do ?ycia, lecz nie jest to proste.

Pojawia si? Czarownik.

Oszuka?czego ?upu w skrzyniach na Czarnobylskiej Elektrowni -1 i 2 nie b?dzie.

Podziemie Wareg i historia z nim zwi?zana, skorygowana i posiada szczegó?y.

Nowe monstra: Wodne, upiorne psy i wilki, b?d? spotkane na waszej drodze, nale?y mie? zapasy naboi i smyka?k?.

Wodny (stwór amik-a) mieszka w b?otnistych miejscach i bardzo nie lubi kiedy go niepokoj?. Zamiast krwi ma kwas. Trzeba by? ostro?nym.

Szabrownicy te? nie pozwol? si? nudzi? - cz?sto podkradaj? si? niespodziewanie.

W?ród monolitowców pojawia si? Judasz - posta?, spe?niaj?ca swoj? rol?, w nie?atwym losie Strie?oka.

Wyszukiwanie questowych przedmiotów teraz jest spraw? czysto indywidualn?. Ka?dy sam powinien znale?? sobie dalsz? fabularn? drog?.

Nie jest to idea?, ale tam Raven u?y?a "mutantów" w t?umaczeniu broni. Jestem sk?onny si? sprzeciwi? temu. Pomini?ta te? linijka o Szabrownikach.

Ja te? nie mam pewno?ci do "Oszuka?czego ?upu..."

A ten ???, tak na marginesie, to ??????? - ??????????? ??????????????, czyli Taktyczno - Techniczna Charakterystyka.

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

W porz?dku, je?li chcesz, to podmie? kilka zda? do Twojego i b?dzie super. Nie bardzo mog?em rozgry?? tego: "?????????? ???? ? ??????..." Ten pierwszy cz?on jakby z angielskiego cheat czyta si? jako? czit i znaczy oszustwo, wi?c przyj??em oszuka?czy. Kto gra? w poprzedni? wersj? tego moda, to mo?e podpowie, co to by? za ?up, czy co? innego w tych skrzyniach na Czarnobylskiej 1 i 2. Mog? ta? si? i myli?. Ty Raven, musz? przyzna?, niez?a jeste?.

Link to comment
Share on other sites

Nom kto pierwszy ten lepszy...T?umaczenie metek58 jest bardziej szczegó?owe, ale Raven by?a szybsza i Panie maj? pierwsze?stwo wi?c wybór nie zostawia w?tpliwo?ci.. :smile: .

By nie by?o ba?aganu i dwóch t?umacze? w temacie przenios?em t?umaczenie metek58 tutaj ..ale wykorzysta?em z niego cz??? zda? do korekty...a poniewa? wszyscy wnie?li zmiany doda?em autorów do postu.

B?dzie to 1 wspólne t?umaczenie opisu na forum i dobrze bo dlaczego nie.?...jak by nie by?o team to zespó? wi?c wszystko jest OK.

//

Metek na pocz?tku gry jeszcze w s?u?bie Monolitu mo?na by?o w rozbijanych skrzynkach w elektrowni z?apa? losowo troch? broni i amunicji. Fakt ?e by?o to bardzo potrzebne teraz b?dzie trudniej.. :smile:.

Dlatego nazwano to chiterski ?up. Ciekaw jestem czy zosta? sposób na z?oty pistolet Charona.

Jeszcze pro?ba gdyby kto? mia? ch?? na forum testowym s? mody do opracowania w tym fabularne wi?c mo?na pot?umaczy? troch? opisy i wstawi? na forum.

Link to comment
Share on other sites

Z grubsza i bez korekty, nie znam te? ani poprzedniej ani tej zmodyfikowanej wersji moda/dodatku... cokolwiek to jest.

"Ze wzgl?du na zwi?kszenie wydajno?ci oraz zmniejszenia mo?liwo?ci wyst?powania w grze "zwisów" i powodowanych niedostateczn? ilo?ci? "pami?ci" wyj?? z gry i tp., rozmiar aktualizacji wynosi ok. 300 mb, zoptymalizowano tak?e tekstury.

Aktualizacja zawiera tak?e du?? ilo?? zwi?zanych z broni? danych (od n6260), z jej ca?kowicie przerobionymi, naprawionymi i dostosowanymi specyfikacjami oraz zwi?zanymi z arsena?em broni teksturami i animacjami, b?d?cymi nieod??czn? cz??ci? danej modyfikacji.

1) Poprawiono: ok. setki drobnych i ?redniego stopnia b??dów

2) Naprawiono kilka krytycznych wyj?? i "zwisów".

3) Zrównowa?ono modyfikacje pod wzgl?dem zgodno?ci z "realizmem" gry.

4) Bro?: modele luf przerobiono na prawostronne (tz. podmieniono orygina?y bez uszczerbku na ich jako?ci).

Niektóre lufy nale?a?o zast?pi? innymi. Taktyczno-techniczna specyfikacja broni i naboi teraz odpowiada naszej wizji zbalansowanej rozgrywki.

5) Dodano „smaczki” fabularne: nowe potwory, zadania i NPC, zmieniono i uzupe?niono niektóre w?tki fabularne, które teraz z pewno?ci? nie pozwol? Wam si? nudzi?.

6) Zmieniono zasad? pojawiania si? zwi?zanych z zadaniami przedmiotów – teraz b?d? si? pojawia? w przypadkowej kolejno?ci. Ka?dy gracz znajdzie poszukiwany przedmiot w odpowiednim dla indywidualnej rozgrywki miejscu. Przewodnik zostanie zmodyfikowany odpowiednio do odnowionej wersji gry.

7) Wi?kszo?? gry b?dzie nieco inna.

8) Dodano mo?liwo?? odzyskiwania pieni?dzy w niektórych przypadkach po tym gdy zostaniemy okradzeni.

9) Do??czono zrzuty z ekranu gry.

Kilka dodatkowych szczegó?ów:

Poprawiono tryb snu.

"Rozszerzono" zako?czenie.

Od teraz mo?na przywraca? do ?ycia poleg?ych w wyniku wykonywania zada? NPC, chocia? nie jest to takie proste.

Dodano posta? Czarownika.

W skrzyniach w Czarnobylskiej Elektrowni nr.1 i 2 od teraz nie b?dzie dost?pny oszuka?czy ?up(?).

Skorygowano i wzbogacono o szczegó?y lini? fabularn? zwi?zan? z podziemiami o nazwie Wareg.

Nowe potwory: Wodjanoj, na Waszej drodze stan? tak?e upiorne psy i wilk, aby ich pokona? nale?y u?y? sprytu i uzbroi? si? w dodatkowy zapas naboi.

Wodjanoj (stwór wymy?lony przez u?ytkownika amik(?)) mieszka na bagnistych terenach i bardzo nie lubi by? niepokojony. Ma kwas zamiast krwi. Nale?y zachowa? ostro?no??.

Równie? maruderzy nie pozwol? Wam si? nudzi? – maj? sk?onno?? do niespodziewanego podkradania si?.

Do cz?onków frakcji „Monolit” do??czono Judasza – posta? odgrywaj?c? pewn? rol? w zawi?ej historii Strie?oka.

Wyszukiwanie zwi?zanych z zadaniami przedmiotów zosta?o zindywidualizowane. Ka?dy gracz powinien samodzielnie odnale?? dalsz? lini? fabularn? gry."

Link to comment
Share on other sites

@metek58: po co mia?bym przepisywa?/z?yna? czyjekolwiek t?umaczenie... w dodatku o tak pó?nej porze :)

Co do pozosta?ych wersji t?umacze?, kilka uwag:

1. Zmieniony ogólny bilans modyfikacji w zakresie zgodno?ci z "realizmem". -> zbyt dos?owne i przez to niepoprawne t?umaczenie, bilans wyst. np. w ksi?gowo?ci, tu autorowi chodzi?o raczej o zrównowa?enie zmian tak aby nie odbi?y si? one negatywnie na realizmie gry.

2. B?dzie mo?na odzyskiwa? pieni?dze które tracimy w skutek ograbienia przez ró?nych NPC w trakcie gry -> jak wspomnia?em moda nie znam, ale chodzi tu raczej o niektórych a nie ró?nych/kilku (????????? = pewnych),

3. Do?o?ono zrzuty ekranu -> brakuje s?ówka "z gry"

4. Poprawienie snu -> Sny s? bardziej kolorowe? bardziej realne? ;) znów zbyt dos?owne t?umaczenie, poprawiono opcj?/tryb snu brzmi o niebo lepiej.

5. kwestowych, cziterskich -> niepotrzebne amerykanizmy, to ?e Rosjanie maj? upodobania do ich u?ywania wcale nie oznacza, ?e musimy t? przypad?o?? od nich bezwzgl?dnie kopiowa?

6. Pojawi si? Czarownik ew. Szaman (przyp.t?um. ??????) -> znowu? zbyt dos?ownie, autor mia? na my?li, ?e Czarownika po prostu dodano, poza tym... ?????? = Czarownik bo ????????? = czarowa?, a ????? = szaman (ew. mo?e by? Mag, Czarodziej),

7.Wodny (przyp.t?um. ???????, stworzony przez amik_a) -> Wodjanoj, jest to nazwa w?asna ?yj?cego w wodzie ducha ze s?owia?skiej mitologii, niekiedy maj?cego zdolno?ci polimorficzne, mo?e przybiera? posta? starca upapranego mu?em o zielonych w?osach, wyst.oczywi?cie na bagnistym terenie. Tego si? raczej nie powinno t?umaczy?.. a je?li ju? to jedynie Wodnik. Wi?cej: http://ru.wikipedia....%BD%D0%BE%D0%B9 i tu: http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9

Reszta to ju? kwestia techniki, szyku, interpunkcji etc. i ew. pewnych zmian wynikaj?cych z kontekstu gry.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.