Jump to content

Astronom.


Agrael

Recommended Posts

Zacz??em gr? od nowa, jestem w Kordonie i aktualnie szukam artefaktów i zbieram na wyposa?enie....wybra?em si? na posterunek, po zabraniu wszystkiego czego si? da?o.. zacz??em wraca? do wioski. Po drodze, zobaczy?em trupa...podchodz? i patrz? a to Astronom, ten go?? co nas uratowa? z trupiarki...cia?o dok?adnie le?y tam gdzie Lis prosi zawsze o pomoc, doktor stoi i co? tam gada.. tak czy inaczej nie o niego mi chodzi.. a o tego biedaka co si? wy?o?y?. I teraz pytanie, czy on jest potrzebny do dalszej gry w pózniejszych etapach ?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

To mój pierwszy post na forum, wi?c witam wszystkich.

Mój problemy wygl?da dok?adnie tak samo, jak w wypadku Agraela. Czy istnieje jakie? rozwi?zanie inne, ni? rozpocz?cie od nowa gry? Ze wzgl?du na nieusuwalne bugi by?em zmuszony zrobi? to ju? dwukrotnie, a tym razem mam ju? troch? do??. Astronom jest sztywny, mo?na bez problemu zaj?? si? sprz?tem przy zw?okach itp. Próbowa?em wczytywa? gr? troch? wcze?niej i jak najszybciej doj?? do miejsca w którym si? znajduje, bo nie przypominam sobie informacji o jego ?mierci - mog?o to wi?c albo mie? miejsce na samym pocz?tku (musia?bym w takim wypadku przeoczy? update informacji), albo nie zosta? w ogóle rozpoznanym przez gr? jako ?mier?/b??d jest do?? mocno powi?zany z konkretnym zdarzeniem/rzecz? (oczywi?cie to tylko hipoteza, niemniej zastanawiaj?ce podobie?stwo do wypadku OPa trzeba koniecznie odnotowa?).

Z góry dzi?kuj? za odpowied?.

Link to comment
Share on other sites

Niestety masz dwie mo?liwo?ci... Astronom jest niezb?dny w dalszej fabule gry..znika po pewnym czasie z Kordonu, ale do tego czasu nie mo?esz znale?? jego trupa.

1..powrót do zapisu gdzie jeszcze ?yje, ale widz? ?e ju? próbowa?e?

2..nowa gra

//

Nieustanne bagi.?? w Soljance na pocz?tku nie ma ?adnych bagów...nie instalowa? ?adnych dodatków do gry. Dodatki s? przestarzale i powoduj? problemy. Jestem wrogiem spawnera...

Link to comment
Share on other sites

Jest jeszcze trzecia droga - u?yj spawnera...

Jak go zainstalujesz (procedura opisana w pliku instalacyjnym, trzeba doda? par? linijek w pliku ui_main_menu.script) znajd? plik ui_atlas.script

(jest w katalogu:

gamedatascripts

)

znajd? linijki:

function atlas:spawn_stalkers()


	local random18 = math.random(1, 18)


			if random18 == 1 then

		self:spawn("agr_stalker_regular")

			end
i zmie? na:
function atlas:spawn_stalkers()


	local random18 = math.random(1, 1)


			if random18 == 1 then

		self:spawn("esc_zvezdochet")

			end
To oczywi?cie nie jest eleganckie rozwi?zanie, ale najszybsze. Najlepiej linijki, które maj? by? zmienione wzi?? w komentarz (czyli da? na pocz?tku --), ?eby potem ?atwo usun??. W ten sposób kod wygl?da?by nast?puj?co:
function atlas:spawn_stalkers()


--	local random18 = math.random(1, 18)

	   local random18 = math.random(1, 1)


			if random18 == 1 then

-- 	   self:spawn("agr_stalker_regular")

		self:spawn("esc_zvezdochet")

			end

zapisa?, odpali? gr?, w trakcie u?y? spawnera dla potworów (ESC F2) i jak wci?niesz przycisk z napisem "Stalkers" b?dziesz mia? swojego Astronoma. Ba, mo?esz mie? ich nawet 20 (sprawdzi?em na 2, nie gryz? si? ;) ). Czy b?dzie wykonywa? zadania, nie wiem. Ale jest, mo?na sprawdzi? - na ch?opski rozum powinien zachowywa? si? tak, jakby nie pad? by? ?mierci? bohatersk? acz tragiczn? :) ).

Z tego, co widz? w plikach gry esc_zvezdochet zmienia si? na dalszych etapach gry w:

land_arhara_zvezdochet

zvezd_after_warl

generators_zvezdochet

aver_zvezdochet2

Gdyby nie zadzia?a?o z esc_zvezdochet (aczkolwiek s?dz?c z nazwy to w?a?nie ten, którego potrzebujesz) spróbuj z pozosta?ymi.

Gdyby? zupe?nie utkn?? daj, prosz?, zna? to wy?l? Ci mój przerobiony spawner, w którym jest wi?cej opcji ni? w oryginalnym - spawn dowolnego przedmiotu, postaci, remont broni i pancerza oraz teleporty do wi?kszo?ci lokacji - w przypadku tego ostatniego, trzeba zmodyfikowa? jeszcze 1 czy 2 pliki, ju? nie pami?tam. W tej chwili mam ma?o czasu, ale w tygodniu postara?bym si? wys?a? - ?eby wypu?ci? to "do ludzi" trzeba jeszcze og?adzi? troch? interfejs, bo jakkolwiek mi jego toporno?? nie przeszkadza, to niektórych móg?by razi? ;) a w tej chwili nie mam czasu.

Acha, poni?ej screen, na którym zespawnowa?em 49 (albo 48, bo radar pokazuje chyba te? Sidora) Astronomów :) Jak wida? gra nie wywali?a si?, nie pobili si?, tylko si? od razu poroz?azili jak nie powiem co i gdzie (chyba id? tam, gdzie mieli sta?).

astronom.jpg

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

To jeszcze ci ma?o spawnu w NS ? :ohmy: Odno?nie Astronoma i Lisa, my?l?, ?e wystarczy jak przechodz?c drog? obok ich obozowiska pomo?emy im pozby? si? piesków. Jka nas nie ma w pobli?u to nikt ich nie b?dzie atakowa?. Poza tym Astronom chyba sobie stamt?d idzie jak z nim pogadamy, ?e przekazali?my jego wiadomo?? Doktorowi. Dostajemy arta i po sprawie. Za?atwia si? to zaraz na pocz?tku gry.Pierwsza wizyta za mostem.Wystarczy uwa?nie czyta? dialogi. :tongue:

Link to comment
Share on other sites

Szybciej i pro?ciej jest zmieni? inny tekst

w pliku spawnera ui_atlas.script zamiast

function atlas:spawn_ghost()

self:spawn("zombie_ghost")

end
wpisujemy
function atlas:spawn_ghost()

self:spawn("esc_zvezdochet")

end

Po wej?ciu do spawnera naciskamy "Ghost", i posta? ca?? i zdrow? mamy przed sob?. Przed chwil? eksperymentowa?em w?a?nie z Zacharem (stalker_green_zahar) w Barze, bo oczywi?cie co? mi go zjad?o :) Na moje szcz??cie niezawodny Yurek podrzuci? mi t? nazw? :)

Po zapisaniu gry mo?emy przywróci? oryginalny plik spawnera. Wszystko jest robione na spawnerze pobranym z Forum.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity