Jump to content

100% obciążenia procesora - pomóżcie


trurl3

Recommended Posts

Niedawno pisa?em na temat nowej konfiguracji swojego komputera i otrzyma?em pomoc. Teraz sprawa idzie o moja star? konfiguracj?, któr? wykorzysta?em do zbudowania komputera dla ?ony. Jest to:

P?yta Gigabyte

Procesor ..Intel® Core™2 Duo Processor E6300 2 Mb Cache, 1.86 GHz

2 GB RAM

Dysk 1TB Samsung

Nowo zainstalowany Windows 7 wraz z SP1 i wszystkimi uaktualnieniami

Przeznaczenie - internet, biuro, ?ciaganie filmów i muzyki z netu

Wszystko by?o dobrze do pewnego czasu, dopóki Ewa nie zacz??a na dobre pobiera? z netu. Mamy ?acze 10 Mb z Aster i u?ywany by? uTorrent oraz eMule. Zacz??a skar?y? si? na bezprzewodow? myszke i klawiatur? - ?e nie zawsze dzia?aj?, ?e myszka skacze, trudno otwiera? okna, komputer jakby zawiesza? sie itp. Po bli?szym przyjrzeniu sie sprawie okaza?o si?, ?e powodem zamierania jest ci?g?e 100% obci??enie jednego z rdzeni procesora, a drugi ma obci??enie oko?o 80%, ale w formie g?stych pików. Po prostu na obs?uge ekranu i myszki z klawiatura oraz interfejsu nie starcza mocy...

Procent obci??enie procesora przez procesy widoczne w Managerze programów nie wskazywa? na takie obci??enie sumaryczne. Jednak?e zamkni?cie jedego lub drugiego programu do ?ci?gania powodowa?o natychmiastowa popraw?. W akcie rozpaczy zamieni?em uTorrenta na BitComet i uzyska?em z?udne wra?enie poprawy. Jednak?e pomimo wieczornego prawid?owego dzia?ania rano wszystko oprócz pobierania praktycznie wisia?o. Dzi? rano stwierdzi?em, ?e pobieranie jednego pliku z pr?dko?ci? ok 100 kB/s praktycznhie wyczerpuje mozliwo?ci systemu. Po resecie BitCometa wszystko uspokaja si?, mo?na w?aczy? wszystkie pobierania i przez chwile osi?gn??em bez problemu nawet ponad 1000 kB/s bez spowolnienia systemu - oba rdzenie obci??one na jakies 20%. Ale obawiam si?, ?e po po?udniu znowu b?dzie ?le...

Porad?cie co?... Nie wiem na co z wraca? uwage i czego szuka?. Wygl?da to tak, jak by po pewnym czasie startowa? jaki? proces mocno obci??aj?cy procesor i do tego bardzo niesymetrycznie.

Powiem jeszcze, ?e przed przerzutk? bebechów do komputera ?ony nie wystepowa?y takie sytuacje. Czasem pobierane by?o po kilkana?cie tytu?ow na raz i wszytsko sz?o g?adko.

Link to comment
Share on other sites

Hmm, o robakach nie pomysla?em, na komputerze jest Avast.. W miedzyczasie przysz?o mi do g?owy jeszcze jedno: czy powodem takiego zachowania mo?e byc przegrzeewanie p?yty g?ownej albo procesora? Komputer siedzi do?c ciasno w szafce i nie ma dobrego przep?ywy ch?odzenia, nagrzewa si? do?? mocno i stale s?ysz? wentylator procesora... Dzi? go wyciagn? i zdjeme mu obudow?... B?dzie test...

Zrbi? screeny wieczorem.

Link to comment
Share on other sites

Przegrzewanie kompa raczej spowodowa?oby awaryjne wy??czenie. Je?li przy instalacji nowego systemu przenosi?e? jakie? pliki ?ci?gni?te z netu na pendrive to mog?e? ?ci?gn?? jakiego? robaka. Ostatnio szala? w?a?nie jeden przenosz?cy si? za pomoc? autostartu pendrive. Ale objawy mi nie pasuj?. Mo?e jest co? z konfiguracj? po??czenia internetowego. Mo?e masz w??czona jak?? blokad? na pobieranie albo porty albo co?. Programy torrentowe próbuj? to obej?? i masz obci??enie procka.

Link to comment
Share on other sites

Je?eli masz mo?liwo?? to spróbuj sobie zmieni? adresy DNS na te http://www.pcworld.pl/news/112297/Chcesz.przyspieszyc.Internet.Zmodyfikuj.DNS.html - poza tym po uruchomieniu bittorrenta odpal menad?er zada?, przejd? do zak?adki procesy - kliknij prawym klawiszem myszki na procesie bittorrent i w opcjach ustaw priorytet daj mu poni?ej normalnego albo niski

Link to comment
Share on other sites

Z procesami to juz sam wykombinowa?em, ale nie pomog?o... System stawia?em od zera na formatowanym dysku i niczego nie przenosi?em na penie.

Co do obchodzenia... tu co? mo?e by? na rzeczy, przy uruchomieniu BitComet czasem daje komunikat ?e nie móg? otworzyc portu... Chyba musz? przesta? polega? na autokonfiguracji i samoczynnym otwieraniu portu w routerze przez program a ustawic forwardowanie portów w NAT routera na sztywno i zobaczymy...

Link to comment
Share on other sites

Najpierw skan na wirusy tak jak mówi? Kpuc...avast to nie najlepsze zabezpieczenie

Potem..sprawdzimy temperatury...najpierw bieg ja?owy, potem obci??ony, lub w czasie gdy zobaczysz to nag?e obci??enie ...przegrzewanie si? procesora bardzo obni?a jego wydajno??.

Pytanie..czy taka sytuacja jest tylko w sieci...dobrze by by?o od??czy? sie? i uruchomi? kilka programów by sprawdzi? kto jest winowajc?..

//

wy??cz równie? opcje iset i c1e do sterowania energi? i mno?nikiem.

Link to comment
Share on other sites

Jasne ze temperatura ma wp?yw na wydajno??. Zbadaj czy twój procesor si? nie przetaktowuje przy obci??eniu/nagrzaniu.

ps. Avast to szmira! Odk?d u?ywam Nortona nie mam ?adnych problemów z wirusami a wy??czy?em dodatkowo 3 dyski z skanu. Skanuje je tylko raz na kilka dni. do tego AMLB i robaki tez z cache przegl?darki znikaj? ;)

ps. Ja mia?em w wakacje tak? systu?acjie 4 razy format lecia? i te same objawy. Pami?tam ze zmian avasta na Noda poskutkowa?a. Laptop mia? a? 776MB ddr i cpu 1,8GHz wiec norton odpada?.

Link to comment
Share on other sites

To jest dla mnie wina robaka, te? tak mia?em CoP wczytywa? sie ponad 10 minut !!!. Normalnie bez gry te? tak by?o, ?e nie da?o si? nic zrobi? bo by?o 100 % ca?y czas, po reinstalacji by?o ju? ok. Avasta sam mam i "puszcza" czasami robaki.

Link to comment
Share on other sites

@ Buber - W zaistania?ej sytuacji nic mnie nie urazi... moja Ewa to kochana i bardzo cierpliwa dziewczyna, ale ma?o kto na d?u?sz? met? wytrzyma ulepszanie na si?? które nie za bardzo dzia?a, no i sytuacja powoli staje sie nieciekawa...

Co do Avasta, to by?o to pierwsze co wpad?o mi w r?ce, kiedy mój legalny i op?acony Kasperski odmówi? pracy na drugim stanowisku... a kiedys ten numer przechodzi?... pewnie sie dopatrzyli i wzieli pod lup?... tak czy inaczej nie da rady w??cza? tylko jednego komputera na raz, wi?c rozejrz? si? za czyms innym. I spróbuj? jakiego? testu on-line.

@ Kpuc - dzi? w?asnie mnie ol?ni?o, ?e podwy?szona, ale jeszcze nie krytyczna temperatura mo?e powodowa? spowalnianie procesora, przynajmniej Intele tak maj?. Dzi? to przetestuj? - otworz? bud? i dam dodatkowy nadmuch... Czym kontolowa? temperatury komputera tak, ?eby zapisa?o do logu?

Kwestia ustawie? sieci do pobierania przez torrenty nigdy dotychczas nie wystepowa?a w moim przypadku, wi?c chyba to nie to... Poza tym w moim komputerze nie widz? problemów. Zawsze u?ywa?em torrentów i zawsze by?o ok. Przy tym jak pisa?em, tu? po w?aczeniu BitCometa mia?em pobieranie 1000 kB/s na kilku plikach i nic sie nie ci??o. Problem powstaje zawsze po jakims czasie, wi?c to mo?e byc kumulacja temperatury wewn?trz komputera.

Link to comment
Share on other sites

..sprawdzimy temperatury...najpierw bieg ja?owy potem obci??ony, lub w czasie gdy zobaczysz to nag?e obci??enie...przegrzewanie si? procesora bardzo obni?a jego wydajno??.

Nalegam na zrobienie tego testu poniewa? "awaria" wyst?puje po jakim? czasie od uruchomienia systemu...by? mo?e jest to czas potrzebny do nagrzania si? CPU. S?dz?, ?e dobrze by by?o do?o?y? nawiew i wyci?g z pud?a.

W czasie testu dobrze jest uruchomi? aida, everest w tle ...w programie jest zak?adka tools a tam ..System stability test ...po jakim? czasie mo?na to sobie obejrze?..w zak?adce statystyki.

Inna opcja to wykona? ten test i zobaczy? jak wzrasta temperatura w PC..

Link to comment
Share on other sites

No dobra, teraz ci?g dalszy tematu. Wieczorem zapu?ci?em pobieranie plików BitCometem i eMulem, po 15 sztuk. I zostawi?em do rana. Wieczorem oczywi?cie wszystko hulalo jak nale?y. A rano (oko?o 10-tej :) ) - komputer stoi na d?bowo. To znaczy dowolne okno otwiera si? co najmniej pól minut, a kursor myszy w?druje z pr?dko?ci? 1 milimetra na minute. Przez dwie godziny uda?o mi si? wykona? kilka zrzutów ekranu ?eby udokumentowa? sytuacj?. W Managerze programów wida?, ?? pierwszy rdfze? procesora jest wysycony na 100 %, a w drugim równa sieczka.

managerblok.th.jpg

A tak wygl?da ekran Testu stabilno?ci (nieuruchomionego) w AIDZIe w tym samym czasie

managerblok1.th.jpg

Tu jest lista procesów z mened?era zafda? z Win7 w tym samym czasie.

managerblok2.th.jpg

A tu z kolei temperatury procesora z Aidy

aida1.th.jpg

Zaznaczam, ?e w momencie zdejmowania ekranów system jest prawie ca?kiem zatrzymany je?li chodzi o obs?ug?, bo nie starcza czasu procesora na takie bzdety jak otwieranie okiem czy obs?uga myszki albo klawiatury.

Teraz w?aczy?em w Aidzie Test stabilno?ci i o dziwo - komputer sie odblokowa? pomimo 100% obci??enia wszystkich rdzeni przez Aid?

aidatest1.th.jpg

aidatest2.th.jpg

A tak wygl?da mened?er programów w trakcie testu Aidy

managerwtecie.th.jpg

Wygl?da na to, ?e Aida zablokowa?a jaki? proces (procesy) dzia?aj?ce p[prawdopodobnie w BitComecie i zwi?zane z pobieraniem plików a jednocze?nie da?a tyle luzu, ?eby podstawowe procesy obs?ugi ekranu nie mia?y problemów z dzia?aniem.

PO zako?czeniu dzia?ania Testu w Aidzie sytuacja wróci?a do 'normy' tzn. znowu nastapi?a blokada komputera - prawdopodobnie zatrzymany proces (procesy) znowu zacz??y blokowa? obs?ug? komputera.

aidapotecie.th.jpg

A tu mened?er programów po zako?czeniu testu Aidy

managerpotecie.th.jpg

I tyle moich dochodze?. Po zrobieniu tych ekranów wy?aczy?em (z trudem) BitCometa i odzyska?em kontrole nad komputetrem. Aktualnie obserwuj? sytuacj? po zmianie progamy antywirusowaego z Avasta na Kasperskiego. Dalsze informacje jutro. Prosze kolegów o komentarze do pokazanej sytuacji.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.